பைல் எக்ஸ்டேன்சன் தெரியாதவர்களுக்காக

பைல் எக்ஸ்டேன்சன் தெரியாதவர்களுக்காக தெரிந்தவர்கள் நினைவுபடுத்தவும்

A


.a - UNIX static library file.
.ac - ACwin project file / GNU Autoconf configuration script / AC3D geometry file / Acceleration record file.
.acc - GEM desk accessories file.
.accdb - Microsoft Access 2007 database file.
.ace - ACE Archiver compression file.
.act - Action diagram (FoxPro) / Action File (Animation Master).
.acv - Adobe Photoshop compensation curve file.
.ade - Microsoft Access project extension.
.adp - Microsoft Access project file / Dynamic web page.
.adm - Addict Dictionary file / Group Policy Administrative Template file.
.ai - PostScript viewer / Acrobat Illustrator vector graphics file / AIwin project file.
.aid - MapXtreme generated file.
.aif - Audio Interchange File.
.aifc - Compressed audio file.
.aiff - Audio Interchange File.
.alg - ESRI Mapper File / HDLmaker file.
.als - Part of the Delphi help file system.
.amm - Adaptive Message Macro file.
.amp - Arbitrary Map file.
.amv - Audio-Video media file.
.ani - Animated cursor file.
.apn - ApneaGraph data file / Wallpaper graphics file / REC Navigation application.
.app - VoxPro file / GEM file.
.aps - Binary file.
.arc - Compressed file.
.arj - Compressed file.
.as - Flash ActionScript file.
.asc - ASCII text file.
.ascx - Visual Studio custom user control source file.
.asf - Media player audio/visual file.
.asm - Assembler file / Solid Edge assembly file.
.asp - Active Server page.
.aspx - ASP.NET file.
.aspx.cs - Visual C# source file.
.aspx.resx .Net resource file.
.aspx.vb - VB.Net source file.
.atf - Adobe Transfer Functions file / Axon Text File.
.att - Email attachment.
.atx - Texture plugin (Animation Master)
.aty - 3D Topicscape association type file.
.au - µ-law sound file.
.aux - Auxiliary target file / Erdas Hierarchical File / LaTeX auxiliary reference file / ChiWriter auxiliary dictionary.
.av2 - Avatar2 model file (Animation Master)
.ava - Avatar model file (Animation Master)
.avi - Audio video file.
.awk - AWK script file.
.axe - AutoRoute map export file.


B


.bad - Generic bad (corrupt) file / Non-delivered email.
.bak - Generic backup file.
.bas - BASIC source code file.
.bat - MS-DOS batch file.
.bbc - BBC BASIC for Windows program or data file.
.bbt - BTwin database file / bbTracker GPS track file / Basket Ball Team file.
.bc - BCwin project file / BitComet intermediary download file / Big Crunch compressed archive / Byte Code (LLVM) file.
.bcd - Board/Chip description file.
.bck - VMS backup file.
.bdb - Back of Works database file.
.bdp - Bad mail pointer file/ Combat Flight Simulator 3 file.
.bdr - Bad mail report file / Microsoft Publisher Border file.
.bil - Spot raster image file.
.bin - Generic binary / MacBinary encoded file / CD image.
.bk - Adobe FrameMaker book file.
.bkf - Windows backup file.
.bkp - backup file
.bks - Backup selection file.
.blk - Descent Mission Builder block file.
.bmc - Bitmap Cache file / Embroidery image file.
.bmp - Bit-map image file.
.bnk - Decent 2 FM sound instrument definition file.
.bpg - Borland Delphi project group file.
.bpl - Borland package library.
.brn - BrainStorm model file.
.brw - ProMash session file.
.bsc - Browse information file.
.bt - BTwin project file / EVwin project file / ILwin project file.
.btk - TeKton database file.
.btm - Batch to memory file.
.bud - Backup disk for Quicken.
.bup - Backup of a .ifo file.
.bva - Biovision action file.
.bvh - Biovision hierarchical motion file.
.bvp - BlueVoda Publication file.
.bz2 - Bzip2 compressed file.


C

.c - 'C' programming language source code.
.c4d - Clonk object definition file.
.c4f - Clonk scenario folder file.
.c4p - Clonk player file.
.c4m - Clonk material file.
.c4i - Clonk object info file.
.c4s - Clonk scenario file.
.c4q - Clonk queue file.
.c4v - Clonk video file.
.cab - Cabinet compressed file.
.cam - Camera file (Animation Master).
.cat - Security catalogue file.
.cbl - Cobol source file.
.cc - C++ source file.
.ccd - CloneCD control file.
.cct - Adobe Director protected cast resource file.
.cd - Class diagram file / CD-i OptiImage CD image file / cdTree CD catalogue file.
.cda - Compact disk audio track.
.cdr - CorelDRAW drawing / Raw Audio-CD.
.cdt - Corel Draw template file.
.cdx - Visual FoxPro compound index.
.cf - CFwin project file / Sendmail configuration file / Piranha configuration file / Zimbra configuration file.
.cfm - Cold Fusion mark-up file
.cfml - Cold Fusion mark-up language file.
.cfg - Delphi configuration file.
.cgf - CargoMap file.
.cgi - CGI web based program or script.
.che - CHwinEHE project file / Chemical model file.
.chi - Help file index / ChiWriter document.
.chm - Compiled HTML help file.
.cho - Choreography file (Animation Master)
.chr - Charset file / Constraint Handling Rules file.
.chunk001 - First part of a File Splitter split file.
.chunk002 - Second part of a File Splitter split file.
.chunk003 - Third part of a File Splitter split file.
.cif - Easy CD Creator CD image file.
.cl - Common LISP source file / CLwin project file / Control Language file.
.class - Compiled Java class file.
.clp - Windows clipboard file.
.cls - Latex class file / VB6 class file / GSEA Phenotype data format file.
.clw - Class Wizard file / Clarion module file.
.cmd - Windows-DOS command script file.
.cmf - Corel Metafile.
.cn - CNwin account file / MIwin account file / ICM distance restraints file.
.cnt - Contents file for a windows help file.
.com - Executable command file.
.cpl - Control panel item file.
.cpp - C++ language source file.
.cpt - Compact Pro file.
.cs - Visual C# source file.
.csp -Crystal Server Page / Caché Server Page.
.css - Cascading style sheet file.
.cst - Adobe Director protected cast resource file / DesignWorks schema file / LogicWorks schema file.
.csv - Comma separated value file.
.ct - CTwin project file / Nucleic acid sequence and base pairing information file / Cheat table file.
.ctt - Messenger contacts file.
.cue - Cue sheet file.
.cur - Microsoft Windows cursor file.
.cvs - CANVAS file.
.cvx - CANVAS file.
.cwf - ClarisWorks file / COM-Watch File.
.cxt - Macromedia Director protected cast resource file.
.cxx - C++ language source file.


D


.da - DAwin project file.
.daa - Direct-Access-Archive CD/DVD image file
.dat - Generic data file / Mapinfo data file / c-tree plus database.
.db - Generic database file.
.dbc - Visual FoxPro database file.
.dbf - dBASE III database file, dBASE IV database file, dBASE 5 database file / FoxPro database file / ArcView dBASE file.
.dbg - MS-Dev debug file.
.dbi - Delphi Database Explorer file.
.dbx - FoxPro table file / Outlook Express file.
.dcf - Copy protected media file container.
.dci - Delphi code template file.
.dcp - Delphi component package.
.dcr - Delphi component resource file / Shockwave file
.dct - Delphi file / FoxPro file / Aurora dictionary.
.dcu - Delphi compiled unit.
.dcx - FoxPro database index.
.dd - DDwin project file / Mac Disk Doubler compressed archive file.
.ddf - Diamond Directive File.
.ddi - DiskDupe image file.
.ddp - Delphi diagram portfolio file.
.deb - Package file.
.def - Windows library definition file.
.dem - Delphi file / Descent 1/2 demo file.
.dep - Dependency file.
.det - Descent Manager file.
.dfm - Delphi form file.
.dfn - Delphi support file for integrated translation environment.
.dft - Solid Edge drafting file.
.dir - Shockwave file.
.dgn - MicroStation binary design file.
.dlg - Windows dialog resource file.
.dll - Dynamic Linked Library.
.dmg - Macintosh Disk Image.
.dmp - (Windows) Dump file.
.dmt - Delphi menu template file.
.do - ModelSim file / Stata command file.
.doc - Word document / Word Perfect document.
.docx - Microsoft Word (XML) document.
.dof - Delphi options file.
.dot - Microsoft Word template.
.dotm - Microsoft Word 2007 template supporting macros.
.dotx - Microsoft Word 2007 template.
.dpk - Delphi package.
.dpl - Delphi 3 package library.
.dps - DataPower script file.
.dr - DRwin project file / Digital Rights file / Disaster Recovery file.
.dro - Delphi object repository file.
.dpr - Delphi project file.
.drv - Driver file.
.drw - Brother word-processor file / Freelance file / Micrografx file / Autocad drawing / LinkWinds drawing.
.DS_Store - Mac OS X file describing the appearance of a folder.
.dsk - Delphi desktop file.
.dsm - Delphi symbol module / Visual Studio macro file.
.dsn - Tiny CAD file / ODBC File DSN.
.dst - Delphi desktop settings file.
.dti - Delphi 5 diagram portfolio file.
.dtp - Timeworks publisher text file.
.dun - Dial-up networking configuration file.
.dwf - AutoCAD drawing.
.dwg - AutoCAD binary drawing.
.dwt - AutoCAD binary drawing template.
.dxb - AutoCAD binary drawing exchange format.
.dxf - AutoCAD drawing exchange format file.
.dxr - Macromedia Director Protected movie file.


E


.e00 - ArcInfo export file.
.eb - EBwin project file.
.edb - Exchange database file.
.ecw - Enhanced Compressed Wavelet.
.elx - Elixir Form Design Suite file.
.emf - Enhanced Windows Metafile.
.eml - Microsoft Outlook e-mail file.
.end - CorelDraw arrow-head definition.
.eps - Encapsulated postscript file.
.eps2 - Adobe PostScript Level II.
.err - FoxPro compilation error file.
.esl - FoxPro support library file.
.evt - Event log file.
.exe - Executable file / Self extracting archive.
.exp - LIB export file / SonicWall exported configuration file.
.ezs - EZ-R Stats batch script file.


F


.fas - Fast load lisp file.
.fcc - FreeProxy cache control file.
.fcd - Virtual CD-ROM file / FreeProxy cache data file / Flowcode file.
.fcg - FastCGI script.
.fdp - FlashDevelop project file / MapSonic memory card format map file.
.fes - 3D Topicscape fileless occurrence file.
.ffa - Fast Find file.
.ffl - Fast Find file.
.ffo - Fast find file.
.ffx - Fast find file.
.fh - Simplex database form file.
.fky - FoxPro macro file.
.fla - Flash movie file.
.flk - Flock plugin (Animation Master)
.fll - FoxPro dynamic link library.
.flv - Flash Video File.
.fm - Adobe FrameMaker document file.
.fmt - FoxPro format file / Tharo Systems label file.
.fnt - Font file / Descent font file.
.fol - First Choice Database file.
.fon - System font file.
.for - Fortran source code file.
.pf5 - Filemaker Pro database file.
.pf7 - FileMaker Pro database file.
.fpt - Foxpro table memo.
.fpx - FlashPix image file.
.frm - Visual Basic source code / MySql table definition file.
.frt - FoxPro report.
.frx - FoxPro report / Visual Basic form binary file.
.fts - Help index file.
.ftw - Family Tree Maker export file
.fxp - FoxPro compiled program.


G


.gbi - Delphi database explorer file.
.gbm - MapServer bitmap store file.
.gdb - MapServer database file / Interbase file.
.gds - MapServer dataset file.
.ged - GEDCOM file.
.gem - GEM metafile.
.gen - ARC Digitized graphics file.
.gid - Windows (help) global index.
.gi - Global Image file.
.gif - GIF image file.
.gix - MapServer sheet index file.
.gmt - Zmodeler2 filter file.
.gpd - Generic Printer Driver file / CRISP output file / Gameplay data file / Grid Parameter Definition file / Visual Epr input file.
.gra - Gradient plugin (Animation Master).
.grc - Vertical Mapper Classified Grid file.
.grd - Vertical Mapper Continuous grid file / RockWorks XYG data file.
.grp - Program Manager Group file.
.gsf - MapServer sheet file.
.gvp - Google Video Player File.
.gz - Unix compressed file.
.gzip - Compressed file.


H


.h - Header file.
.ham - Descent 2 game data attribute file.
.hcsp - HTML page generated from Stellent CMS.
.hex - Macintosh binary file.
.hhc - HTML Help Workshop Contents file.
.hhf - Hand Held Format file / HLA Header file.
.hhk - HTML Help Workshop Index file.
.hhp - HTML Help Workshop Project file.
.hi - Descent 2 high score file.
.hlp - Windows standard help file.
.hmp - Music file.
.hog - Descent 1/2 archive file.
.hol - Microsoft Outlook Holiday file.
.hpp - C++ header file.
.hqx - Macintosh binary file.
.ht - HyperTerminal file.
.hta - Hypertext Application.
.htm - HTML file.
.html - HTML file.
.htt - Folder settings file.
.hxm - Descent 2 game data attribute file.
.hxt - Hash extension plugin (Animation Master).
.hxx - C++ header file.


I


.i00 - WinPhone phonebook / DVD Shrink.
.i - Borland C++ intermediary file.
.ic - ASwin project file.
.icf - Information (Model) Configuration file / ICOM (CS-R20) communications file.
.icl - Icon Library File.
.icm - Image Color Matching profile.
.ico - Windows icon file.
.ics - Calendar data exchange file / SwiftView command file / IronCAD Scene file.
.id - MapInfo index file.
.idb - MS-Dev intermediate file.
.idx - FoxPro index file / C-tree plus index file.
.if - CRwin project file.
.ifo - CD/DVD Information file.
.iif - QuickBooks import file.
.img - GEM image file / CloneCD image file / Erdas Hierarchical Image file / LinkSys firmware image file.
.imh - Incredimail email index file.
.imm - iMindMap mind-map file / IncrediMail e-mail file.
.imp - eBook import file / Simply Accounting file / Compressed archive / FileMaker Pro data filter / Desktop Dispatcher import file / WINGS GIS export file.
.in - GNU Autoconf configuration script.
.ind - MapInfo index file.
.inf - Information file.
.ini - Initialisation file.
.ink - Mimio presentation / Pantone reference fills file.
.inl - Inline file.
.ins - Internet Naming Service file / InstallShield script.
.isd - MySql data file.
.ism - MySql index file.
.iso - CD image file.
.iss - Inno Setup Script.
.iwp - Interactive web physics file / Wang WP file / Generated web page.


J


.jad - Java Application Descriptor.
.jar - Java Archive.
.java - Java source file.
.jfif - JPEG graphics file.
.jgw - JPEG world file
.jhtm - Java Server page
.jhtml - Java Server page.
.jnl - CVS journal file.
.jpg - JPEG graphics file.
.jpeg - JPEG graphics file.
.jpe - JPEG graphics file.
.jpr - JBuilder project file.
.jpx - JBuilder project file.
.js - JavaScript file.
.json - JSON data interchange file.
.jsp - Java Server page.


K


.klb - F-Secure anti-virus signature update file.
.kfm - Keyframe Motion file (Animation Master).
.kml - Keyhole Markup Language file (Google Earth)
.kmz - Compressed keyhole markup language file.


L


.l - LEX source file
.lab - Excel mailing labels file ./ Codesoft Systems label software template file.
.lbl - Tharo Systems output label file.
.lbr - Library file (Animation Master).
.lbt - FoxPro label memo.
.lbx - FoxPro label.
.ldf - SQL Server database log file.
.ldif - LDAP Data Interchange file / Netscape address book export.
.ldr - LDraw drawing file
.lgo - Windows start-up logo file.
.lha - Compressed file.
.lib - Library file.
.lic - Component license file / Generic license file.
.lit - eBook / Light file.
.lnk - Windows shortcut.
.log - Log file.
.lsp - Autocad lisp program.
.lst - FoxPro file.
.lzh - Compressed file.


M


.m1v - MPEG movie.
.m2ts - Sony high definition video file.
.m3u - MP3 play list.
.m4a - Apple Inc MPEG 4 file.
.map - Linker map file / MapInfo file / Manifold project file.
.maq - Access query.
.mar - Access report.
.mat - Material file.
.max - PaperPort image file.
.mbs - Opera mailbox / Multi bit series file / Master Bibliography style file / MR Tech Zip backup / Macrografx Picture Publisher Brush / Mailbag assistant script.
.mcd - Motion capture plugin (Animation Master).
.mco - MSN messenger winks file / XtraMusic file (tentative).
.md5 - Shorten audio checksum file / MD5 checksum file.
.mda - MicroDesign area file.
.mdb - Access database.
.mde - Access database (compiled).
.mdf - SQL Server database file / CD image file.
.mdl - Rose model file / Animation Master model file.
.mdp - MicroDesign page file.
.mds - CD image file.
.mdx - Mapserver database index file.
.mht - Web archive file.
.mhtml - Modular Hyper Text Mark-up Language web page / Web archive file.
.mid - MIDI file / MapInfo interchange file.
.mif - MapInfo interchange file.
.mim - A MIME file.
.mix - Power C object file / Command and Conquer file / PhotoDraw picture / Picture IT! picture / Dance eJay music mix.
.mkv - Matroska video file.
.mm - FreeMind mind map file / Matrix Market file.
.mma - Musical MIDI Accompaniment song file / Master Album Maker Album.
.mmap - MindManager mind-map file.
.mmd - Mail Message Download file
.mn2 - Descent 2 mission file.
.mod - Windows kernel module.
.modd - Picture Motion Browser data file.
.moff - Picture Motion Browser index file.
.mol - Molfile.
.mot - Motion file.
.mov - QuckTime movie.
.movie - Silicon Graphics movie.
.moz - Netscape cache file.
.mp2 - MPEG 2 audio file.
.mp3 - MPEG 3 audio file.
.mp4 - MPEG 4 audio file.
.mpc - Musepack (audio) file.
.mpd - Multi Part Dat file.
.mpe - MPEG movie.
.mpeg - MPEG movie.
.mpg - MPEG movie.
.mpp - Microsoft Project file / CAD drawing file.
.msc - MMC snap-in file / CRiSP fish stocks file.
.msdvd - Windows DVD Maker project file.
.mse - MSwinEHE project file.
.msg - Outlook message file / Fidonet message.
.msi - System installer package.
.msm - System installer merge module.
.msn - Descent 1 mission file.
.msp - Microsoft System Installer Patch file / Midi Studio Project file.
.mspx - ASP.NET file.
.mst - Microsoft System Installer Transform file
.mvl - Descent 2 movie archive.
.mws - MapInfo workspace file.
.myd - MySQL data file.
.myi - MySQL index file.


N


.ncb - Visual Studio browse file.
.ncf - Netware command file.
.nch - Outlook express news items / Audio file / Virus.
.ndf - Secondary SQL Server data file.
.nds - Nintendo DS binary file.
.nk2 - Microsoft Outlook Nickname file.
.nlm - Netware loadable module.
.nfb - Nokia Phone (Fone) Book, backup file.
.nls - National language code page file.
.nn - Nero CD file list.
.npk - MicroTik RouterOS upgrade package / n-Track Studio temporary file.
.nrg - Nero CD image.
.ns - NSwin project file / NetStumbler log file.
.nsf - Lotus notes database file.
.ntf - National Imagery Transmission format.
.nut - Nutricalc file.
.nwc - NoteWorthy composer music score / NavisWorks Cache file.

O

.o - Object file.
.obj - Object file (Windows)
.oca - VB cache file.
.ocx - ActiveX control.
.ods - OpenOffice spreadsheet / Outlook Express mailbox.
.odt - OpenDocument Text document / Virtual Reality Explorer Kit Object file.
.oeb - Open eBook file.
.oft - Outlook form template file.
.ogg - Ogg Vorbis music file.
.old - Generic old or backup file.
.opf - FlipBook definition file
.opt - Visual studio workspace information file.
.ost - Exchange offline storage file.
.ovl - Driveimage setup file / Overlay file.


P


.p - Progress 4GL code file / Pascal source file.
.pak - WAD file.
.pal - Generic colour palette files / Paint Shop Pro colour palette file / PiXCL palette file.
.paq8o10t - PAQ compressed archive.
.par - Windows 3.x swap file.
.pas - Pascal source file.
.pbm - Portable bitmap image file.
.pcd - Kodak photo CD image.
.pch - Precompiled header file.
.pce - Eudora mail file.
.pcl - Printer Control Language file.
.pct - Macintosh drawing file.
.pcx - PC Paintbrush image file.
.pdb - Program Database / Palm document.
.pdd - Adobe PhotoDeluxe image file.
.pdf - Portable Document Format / Printer description file.
.pfx - PostEffect plug-in file (Animation Master) / Personal Information Exchange file.
.pgt - Compiled Tags database / Sothink Glanda Widget Tools File.
.php - PHP script file.
.pic - Lotus graphic file / Micrografx Draw! file / Pegasus image file / SoftImage frame.
.pict - Apple Mac internal picture format file.
.pif - Executable / graphics file / compressed archive.
.pig - Descent texture data.
.pjp - JPEG graphics file.
.pjpeg - JPEG graphics file.
.pk7 - Signed Electronic bill.
.pkl - Packing list file.
.pl - Perl script.
.plg - Visual Studio build log.
.plr - Descent player file.
.pls - Generic playlist file.
.plt - Plot file.
.ply - Poly model file (Animation Master).
.pm - Perl Module.
.pm3 - PageMaker 3.0 document.
.pm4 - PageMaker 4.0 document.
.pm5 - PageMaker 5.0 document
.pm6 - PageMaker 6.0 document
.pml - Process Monitor log file.
.pmd - Published map document.
.png - Graphics file.
.pof - Descent 1 3D data file.
.pog - Descent texture data.
.pol - System policy file.
.pot - PowerPoint design template.
.ppd - PostScript printer description / PowerPoint slide show.
.ppm - Portable pixelmap image.
.ppp - Page Plus file / AIRSAR log file / Enfocus PDF Profile.
.pps - PowerPoint slide show / Ping Plotter file.
.ppt - PowerPoint presentation file.
.ppz - PowerPoint animation file / Packed PowerPoint file.
.prb - xyAlgebra probabilities file / DMSolver problem file / Silicon Explorer Probe file / Phat probabilities file.
.pre - Render preset file (Animation Master).
.prf - Outlook Profile file / ClarisWorks Preferences File / Macromedia Director Preferences file.
.prg - FoxPro or dBASE source file.
.prj - PC Guard project file / Animation Master project file.
.prn - Print file.
.ps - PostScript file.
.psd - Native Adobe Photoshop format.
.psp - Paint Shop Pro image.
.pst - Personal folder file (Microsoft Outlook) / PostEffect file (Animation Master).
.pub - Microsoft Publisher document.
.py - Python source file.


Q


.qh - Simplex database query file.
.qif - Quicken import file.
.qt - QuickTime movie.
.qxd - QuarkXPress document.
.qxd - QuarkXPress document.


R


.r - Pegasus Mail resource file
.r00 - Part of a RAR archive
.r01 - Part of a RAR archive.
.ra - RealAudio file.
.ram - RealAudio meta file.
.rar - Compressed file.
.raw - Raw binary image file.
.rc - Resource file.
.rdi - Remote desktop connection file.
.rdl - Descent 1 level file.
.rdlc - Client Report Definition file.
.rec - Rational Robot test script / ArcServe backup file / Audio-visual media file / RSA SecurID file / ProMash recipie file.
.res - Resource file.
.resx - .Net resource file.
.rdo - Rawster document object.
.reg - Windows registry file.
.rh - Simplex database report.
.rl2 - Descent 2 level file.
.rm - RealAudio video file.
.rpm - RedHat package manager.
.rps - Delphi translation repository file.
.rpt - Crystal Report file.
.rsp - Response file / ODBC driver configuration file.
.rt - RealText file.
.rtd - RagTime data file.
.rtf - Rich text file.
.rtx - Rich text file.
.ru - Javasoft JRE lib file.


S


.sav - Generic saved back up or data file / SPSS data file.
.sbh - Rational robot header file.
.sbl - Graphic symbol library file / Rational robot language file / Softbridge Basic language script.
.sbn - Driver 3 game file / ArcView spatial index file.
.sbr - Source browse file.
.sbx - Adobe Illustrator Tsume File / ArcView spatial index file.
.sca - Scala script file.
.scb - Published Scala script file / Scribble document file / AI scripting file / Supercard eBook file.
.scc - Source safe integration file.
.scf - Windows Explorer Command file / DNA Baser file / LabView tag file.
.sch - Scheme file (Animation Master).
.scr - Screen saver / AutoCAD script file
.scs - SuperTable data file.
.scm - ICQ Sound Compressed Sound Scheme file.
.sds - Open Office chart file / Star Office chart file / MIDI Sample dump file / Digital Space browser link / Smart Diary Suite database.
.sea - StuffIt file.
.sgml - Standard generalised mark-up language file.
.sh - Shell script.
.shd - Shader plugin (Animation Master).
.shn - Compressed audio file.
.shp - ArcView shapefile.
.shs - Scrap object file.
.shtml - HTML file supporting server side includes.
.shx - ArcView index file.
.sid - MrSID file.
.sis - Symbian/EPOC OS installation file.
.sit - Macintosh StuffIt archive.
.sl8 - SIMUL8 simulation file.
.slk - Symbolic link format file.
.sln - Visual Studio solution object file.
.smd - SEGA mega drive ROM file.
.smi - RealPlayer file.
.snd - Sound file.
.snp - Microsoft Access report snapshot.
.sol - Local Shared Object file (Flash).
.sos - DRS OMR decode instruction file.
.spo - SPSS output file.
.spr - Brother spreadsheet / Half-life sprite file.
.sps - SPSS syntax file / SyncBack profile file.
.sql - Structured Query Language file.
.sqm - Windows Live Messenger (Software Quality Metrics) Log File / Windows Live Mail log file / Operation Flashpoint mission file.
.srd - Supercube file.
.srf - ATL Server file / InfoCrafter document / Raster graphics file / Raw graphics file / Spectral Response Function data / SurfSaver file / Terragen™ Surface map file.
.srg - Self Registration File.
.srl - Local database file / Nintendo ROM dump file.
.srt - Subtitles file.
.ssa - Source Safe archive file.
.ssf - Show Shifter File.
.ssf.00 - Show Shifter file.
.ssf.01 - Show Shifter file.
.stc - Open Office Calc template file.
.std - Open Office Draw template file.
.sti - Open Office Impress template file.
.stm - Exchange file / Server side include / State transition diagram / Media file.
.str - String replacement file / DataPerfect file / Video game file.
.sts - Datapulse - CIM file.
.stw - OpenOffice Writer template file.
.stx - Santa Barbara Instrument Group file.
.sub - CloneCD sub channel data file.
.suo - Visual Studio user options file.
.svg - Scalable vector graphic file.
.svgz - Compressed scalable vector graphics file.
.svn - Subversion directory.
.swf - Flash file.
.swp - Swap file.
.sxc - Open Office Calc file.
.sxd - Open Office Draw file.
.sxg - Open Office master document.
.sxi - Open Office Impress file.
.sxm - Open Office Math file.
.sxp - Open Office Presentation file.
.sxw - Open Office Writer document.
.syd - SYSTAT data file.
.syo - SYSTAT output file.
.sys - Windows system file.


T


.tab - MapInfo table structure file.
.tar - tape archive compressed file.
.td - Simplex database table.
.tex - Latex file.
.tfw - ArcView (Tiff) world coordinates file.
.tga - Targa bitmap.
.tgr - Tiger line file.
.th - Simplex database table header file.
.thm - Video thumbnail file.
.tif - TIFF file.
.tiff - TIFF file.
.tlb - Type library file.
.tmb - Thumbnail image file.
.tmd - Temporary file.
.tmp - Temporary file.
.tod - JVC video clip file.
.topc - TopicCrunch SEO-project parameter set.
.tp - TPwin project file.
.tpc - 3D Topicscape inter-Topicscape topic link file.
.tpl - Generic template file / PHP template file.
.trb - Turbulence plugin (Animation Master).
.tsv - Tab Separated Values file.
.ttf - True type font.
.tub - Paint Shop Pro picture tube file.
.txt - ASCII text file.


U


.ucf - User Constraint File / Coordinate list file / WebEx Universal Communications file.
.udf - Uniqueness definition file.
.udl - Data link file.
.uha - UHARC compressed archive.
.url - Internet shortcut file.
.usr - User profile file for GuildFTPD
.utf - Ulead Video Studio subtitle file.
.uue - UU-encoded file.


V


.v64 - Nintendo emulation ROM image.
.vb - Visual Basic .NET source file.
.vbproj - Visual Basic .NET project file.
.vbs - Visual Basic script file.
.vbx - Visual Basic extension.
.vcf - vCard.
.vfx - Volumetric effect plugin (Animation Master).
.vcg - ViziGen code generation template flie.
.vhd - Virtual Hard Disk file / Windows Server Backup virtual disk file.
.vic - ViziGen import mappings file.
.vip - Magix Audio Clean system project file.
.vm - Virtual memory file.
.vmc - Microsoft Virtual PC configuration file.
.vob - (DVD) Video Object file.
.vpc - ViziGen code generation model control file / VIPP Project Container file.
.vsd - Visio drawing file.
.vsi - Visual Studio Community Content Installer file.
.vxd - Windows 9x virtual device driver.


W


.wab - Windows address book file.
.wav - Waveform audio file.
.wdb - Windows Works database file.
.web - FrontPage web file.
.wk1 - Lotus spreadsheet.
.wk2 - Lotus spreadsheet.
.wk3 - Lotus spreadsheet.
.wk4 - Lotus spreadsheet.
.wma - Windows Media audio file.
.wmf - Graphics file.
.wmv - Audio/Video file.
.wms - Windows Media Skin definition file.
.wmz - Windows Media Skin file.
.wor - MapInfo workspace file.
.wp2 - Winplot file.
.wp3 - Windows Photo Story project file / Winplot file.
.wpd - WordPerfect file.
.wpp - Web Plus Project file / WordPerfect colour palette file / Web Part Package file.
.wps - Works word processor file.
.wpt - Brother document / Waypoints file / WordPerfect template.
.wrf - WebEx Recorded File.
.wri - Windows Write Document.
.wrl - VRML 3D file.
.wrz - VRML 3D file.
.wsf - Script host file.
.wsh - Script host file.
.wsp - Web Site Publisher settings / Paint Shop Pro file / Visual C++ Workspace information file / Word Splash Pro file / Windows SharePoint Services file / Chromeleon workspace file.
.wswksp - Java workspace configuration file.
.wsz - Winamp skin.
.wvf - Waveform data file
.wvx - Windows video playlist file.


X


.x - 3d mesh file / RPC language source file.
.xar - Vector graphics file / Excel auto-recover save file.
.xbm - X windows cursor or bitmap.
.xhtml - XHTML web page
.xif - Image file / Pagis scanned document image file.
.xlb - Microsoft Excel toolbar file.
.xlr - Microsoft Works spreadsheet.
.xls - Excel spreadsheet.
.xlsx - Excel (XML) Spreadsheet file.
.xlt - Excel template.
.xml - Generic XML file extension.
.xpf - Homestead SiteBuilder file.
.xps - Microsoft (XML) Project File.
.xsd - XML schema definition file.
.xtf - eXtended Triton Format file.

Y

.y - YACC source file.
.ywf - Yeah Write! word processor file.
.yxx - Bison source file.
.yz - Compressed archive


Z


.z80 - Sinclair Spectrum emulator file.
.z - Unix compressed file.
.zhp - Zipped PCL file. / SwiftView command file.
.zip - PKzip compressed file or archive / 7-zip compressed file / other compressed file.
.zix - WixZix compressed file / Quicken data file / Caml Light debugger file.
.zmc - ZoneAlarm Mailsafe email file / Passport PC to Host Macro file.
.zno - Zinio Reader Magazine file
.zoo - Compressed archive.


Other Special character format extensions


~ - Outlook express address book backup
.$$$ - Temporary file.
.~df - Backup of Delphi form file.
.~dfm - Backup of Delphi form file.
.~dp - Backup of Delphi project file.
.~dpr - Backup of Delphi project file.
.~pa - Backup of Delphi source file.
.~pas - Backup of Delphi source file.
.123 - Lotus 123 spreadsheet file.
.12da - 12d Model ASCII exchange format.
.2gr - Windows 3.x file.
.256 - Descent 2 palette file.
.3dt - 3D Topicscape database file.
.386 - Windows 3.x swap file.
.3gr - Windows 3.x file.
.411 - Sony Mavica data file.
.4th - Forth language source file.
.906 - Calcomp plotter file.


நன்றி

குறிப்பு: வேற பைல் எக்ஸ்டென்சன் தெரிந்தால் மடல் அனுப்பவும் பிரசுரிக்கப்படும்.

2 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

Recent Post

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை