ஜிமெயில் உருவாக்கப்படுகிறது

» Read More...

நூறு புகைப்படத் தளங்கள்

உங்களுக்கு சிறந்த இலவச நூறு புகைப்பட இணைய தளங்கள்


 1. FreeFoto: FreeFoto.com claims to be “the largest collection of free photographs on the Internet.” They’re available for offline projects as well, as long as you’re not using them to make a profit.

 2. KAVEWALL: Look for images and textures in unique categories like tattoo, smoke, and food.

 3. Digital Dreamer: Free, royalty-free stock images can be found here.


 4. Free Photos Bank: This features a handful of the newest photos in their directory, so check back often.

 5. Free Digital Photos: Find gorgeous, easy-to-download photographs in categories like animals, celebrations, home & garden, and lots more.

 6. PD Photo: Browse through the categories and subcategories in this site’s database, most of which depict the urban and rural landscapes of the United States.

 7. Visipix: Search over a million photographs and fine art pieces.

 8. Cepolina: On cepolina, you can choose to save photos in up to five different formats.


 9. DexHaus: A wide array of beautiful images are found on this well-organized site.

 10. FreeStockImages.net: Chances are you’ll find whatever it is you’re looking for on this terrific site.

 11. TurboPhoto: TurboPhoto has 10 categories keep the high res photos easy to find.

 12. Yotophoto: An immensely popular site, Yotophoto is worth checking out.

 13. Stockvault: Search by photo subject or by the newest and most popular photos on Stockvault.

 14. Dreamstime: While most of the photos on this site cost a fee (some as low as $0.26/image), Dreamstime provides a few free stock photos.


 15. Open Stock Photography: This site offers over one million images for you to download and use however you want.

 16. Image After: Search tons of free photos on this site while meeting other photography lovers on the forum.

 17. Unprofound.com: Use the images however you want, just make sure you let them know where you’ve published it!

 18. Font Play: This site has nearly 10,000 free photos for you to use any way you want. Look under the “Guests” heading to search by your favorite contributor.


 19. Studio 25: This attractive site lets you upload and search images.

 20. Vintage Pixels: Share your archived photos with other users. Download images that work for your Web site or blog.

 21. Abstract Influence: Search for the stock images you want while talking about photography with other visitors on the site’s forum.

 22. amygdela’s atmosphere: This site hosts a forum and a blog, as well as tons of stock images.

 23. Every Stock Photo: A forum and blog keep this stock image site fun and informative.

 24. Photocase: The good people at Photocase are “prettying up the world.” Check out their great library of stock images.


 25. deviantART: Provocative photos spawn great debates on the site’s forum.

 26. Stock.xchng: Check out the gorgeous shots organized into lots of different categories, making your search as easy as possible.

 27. Morguefile: Browse thousands of beautiful photos in this site’s archives, but don’t miss their job board either!

 28. Woophy: This site organizes photographs by geographical location. Enter into their contest for a chance to win great prizes.


 29. The NOAA Library: Breathtaking science and nature shots are available at this site. Don’t forget to check out the “Meet the Photographers” page which includes short bios and descriptions of the featured photogs.

 30. Pixel Perfect Digital: Get tons of free stock images and read the latest in photography news.

 31. Free Range Stock: Photographers are rewarded for giving away their pictures by getting a percentage of the site’s total ad revenue.

 32. AMG Media: As long as you give credit to the photographer somewhere on your site, these images are yours for the taking.

 33. Free Photographs Network: Submit photographs for others to see, or download some for your own use.

 34. FreePhotos.com: If you’re a photographer, submit your best pictures for a chance to win cool prizes.


 35. PhotoRogue.com: If you can’t find a picture of anything you want, go to PhotoRogue.com and make a request for whatever it is you’re thinking of. Photographers will take pictures for you — and it’s still free!

 36. Graphicsarena.com: Submit your photos for consideration.

 37. Fotogenika: Send in your photos for other visitors to use on their personal sites.

 38. Image Temple: Send in your own photos to be included in this site’s gallery.

 39. Flickr: Most of the photos on this site are not free, but a clever search will turn up some real goodies.

 40. FreeLargePhotos.com: Downloaders must link their chosen photo back to the site, which gives the photographer credit.

 41. Mayang’s Free Texture Library: Download high-res textures from this site, which has categories like architecture, buildings, plants, wood, and stone.

 42. Liam’s Pictures from Old Books: Discover hard-to-find illustrations from old books, “most with multiple high-resolution versions.”

 43. Texture Warehouse: Find interesting textures at this great site.

 44. Free Stock Photos: Nature shots and religious themes are abundant at this free stock photography site.


 45. BurningWell: Totally free images are organized into categories like animals, bugs, cityscapes, people, plants, and textures.

 46. Design Packs: New images and themes are added monthly, so this site may not be a well kept secret too much longer!

 47. Amazing Textures: This site is a web designer’s dream. Browse hundreds of high res textures and backgrounds.

 48. Aarin Free Photo and Digital Images: These site boasts nearly 1,000 fantastic images for you to choose from.

 49. Image Base: On Image Base, breathtaking photographs are organized in categories like nature, concept, people, and city.

 50. Majestic Imagery: All the photos on this site were taken by the host.


 51. diwiesign studio: All the images are free, but if you’re a frequent user, you might want to consider making a donation to this photo entrepreneur.

 52. Zurb Photos: Photographer Bryan Zmijewski uploads his own images onto this site.

 53. tOfz.org: Find urban images for free, but consider making a contribution to this artist’s cause.

 54. LIGHTmatter: These gorgeous photos were all taken by the same artist, who also hosts the Web site.

 55. Insect Images: Find all kinds of photos of creepy crawlers here.

 56. Creative Commons: This nonprofit site shows you how to license your images once they’ve been uploaded onto your site.

 57. Free Images: This British site offers free images as well as wallpapers, desktops, and a section of ideas and tips that will help you customize your image experience, whether you’re a photographer or not.

 58. Creating Online: This stock images site is an excellent resource for any new blogger or Web site developer. Learn about editing your images, hosting, domains, and more.

 59. ArtFavor: Find stock images, fonts, sounds, flash clipart, and more, are all on this terrific site.

 60. Geek Philosopher: Find hilarious and beautiful stock images side by side. Also check out the site’s blog and web hosting capabilities.


 61. Gimp Savvy: In addition to finding great images, Gimp Savvy also gives tips on photo touchups, making a collage, and more.

 62. Creativity 103: Find free abstract images and videos on Creativity 103.

 63. Afflict.net: Search photos and textures while learning about images in the tutorials section.

 64. One Odd Dude: Download photographs, wallpapers, textures, and more on One Odd Dude.

 65. Discover: Search for your favorite subjects or web sites, and hundreds of free icons, stock images, and other designs will appear.

 66. Photoshop Support: On Photoshop Support, browse photos, read the tutorials, and check out the great imaging tools.


 67. AncestryImages.com: Search antique portraits and use the geneaology resources link to connect you to even more tools.

 68. Free Media Goo: Download free stock images, audio, and video on Free Media Goo.

 69. National Park Service Digital Image Archive: Check out beautiful pictures taken for the NPS. This site also provides a link to the NPS official site.

 70. <New York Public Library Digital Gallery: Browse through thousands of prints, illustrations, and photos. Read the photographic services and permissions page for more information on downloading high-res files.

 71. Backgrounds Archive: Find beautiful backgrounds for your desktop or MySpace page.

 72. USDA Agricultural Research Service: The government’s Agricultural Research Service sponsors this “complimentary source of high quality digital photographs.”

 73. Holy Land Photos: Poignant photos of the Holy Land are available here.

 74. Stockcache.com: This site makes organizing your downloads easy.

 75. Four Bees: Browse through the stock images directory, or download royalty free music and video on Four Bees.

 76. Clipmarks: Search for free stock images with this handy tool.


 77. Yellowstone Digital Slide File: These beautiful shots of Yellowstone National Park are available for use by the media and public.

 78. Plants of Hawaii: Perfect for any botanist, this site has over 45,000 images of Hawaiian plants.

 79. Microshots: This site specializes in microscopic images.

 80. IN TEXTURE: Free stock textures are plentiful on this site.

 81. Trip Album: This site is all in French, but the photos are divided into categories based on country, making it easy to figure out.

 82. Orange Trash: Find pictures about Hungary on this Web site.


 83. Public domain stock photos: Browse categories like backgrounds, food, nature, objects, and seasonal on this site.

 84. BAJstock: Written in both French and English, this stock image site has tons of photos for you to use for free.

 85. NWYK Stock Image Library: This hilarious site provides free images that capture the drudgery and playfulness of office life.

 86. Public Domain Photos: Check out these gorgeous pictures of animals, cities, landscapes, and more.


 87. Bigfoto.com: Find photos of beautiful places all around the world, as well as fun shots in the Christmas, grafitti, or food categories

 88. Photogen: Look through the Top 10 gallery to find the most popular downloads in a preview-friendly thumbnail format.

 89. Free Pixels: Find free photos, logos, or other images on this site.

 90. DHD Multimedia Gallery: Search through thousands of basic photos.

 91. PIX: This site is so easy, you don’t even have to register to download.

 92. Photo Rack: New photos are featured at the bottom of the page, so check back often to make sure you don’t miss anything great.


 93. Free Stock Photos: On Free Stock Photos, each image comes with a description detailing its size.

 94. Barry’s Free Photos: This is a great site for finding all different kinds of images for your Web site.

 95. Cromavista: This site is all in Spanish but still easy to navigate if you’re not a native speaker.

 96. IronOrchid: Several different categories allow for an efficient search on IronOrchid.

 97. Image Blowout: Have fun looking through these unique photos.

 98. FreeImages.com: Tons of categories and subcategories make searching for photos on this site simple.


 99. ilovefreePhoto: This fun, attractive site makes searching for that perfect photo a little less frustrating.

 100. Free Photo Station: Loads of great photos are all free on this site.
நன்றி ஹாங்கியட்

» Read More...

விண்டோஸ் 7

மிக விரைவில் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் இன் தீம் விண்டோஸ எக்ஸ்பியில் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் எக்ஸ்பியின் தீமினை மாற்றுங்கள்.

Window 7 is the upcoming OS from Microsoft and its expected to be released in 2010. There are lots of rumors and pictures of this upcoming OS, but nothing is confirmed as of now. Microsoft has confirmed that there would be minimal UI changes in Windows 7. By the time we wait for more news on Windows 7, try out the Windows 7 theme for Windows XP.
How to install this theme;
1. Download the Windows 7 Theme.
2. Install the UXTheme Multi-Patcher 6.0.exe” from “UX Theme Patcher” folder in the zip file.
3. Double click on the “Windows 7 M1 VS.msstyles” in “Theme\Windows 7 M1 VS” folder to install the theme.

» Read More...

இலவசம் இன்று மட்டும் இஅசுஸ் பார்டிஷன் மேனஜர் ப்ரொபஷனல்

EASEUS Partition Manager Pro Edition is a good partition manager software. Now you can grab PRO edition absolutely free. The cost of PRO edition is  $39.95 and the free offer is given by WinVistaClub where you can download free copy of PRO edition for 24 hours starting from today.EASEUS Partition Manager Pro allows you to re size and move partitions, Create, Delete and Format partitions, Hide and Unhide partitions etc. It works perfectly with hardware RAID and Windows Vista/XP 32 bit & 64 bit Operating Systems.
Date & Time of commencement :
Wednesday, November 26, 2008 at 4:30:00 PM EDT
Wednesday, November 26, 2008 at 11:00:00 AM IST
Wednesday, November 26, 2008 at 05:30:00 AM GMT
Wednesday, November 26, 2008 at 12:30:00 AM
Tuesday, November 25, 2008 at 9:30:00 PM PST
The download link along with the username and password will be available at the start time of the download.

» Read More...

கூகிள் மெயில் புதிய பார்வை

நண்பர்களே சில நாட்களுக்கு முன்தான் ஜிமெயிலுக்கு புதிய பார்வை தீம்ஸ் கொடுத்திருந்தார்கள்.

ஆனால் இது வெகுநாட்களுக்கு முன்னரே பயர்பாக்ஸ் ஆடு ஆன் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

முயன்று பாருங்கள்தரவிறக்கசுட்டி

» Read More...

Aimersoft MP4 Video Converter is Free (One Month Only)

 

 Aimersoft is giving out their MP4 Video Converter for free for one month. If you are looking for a video converter that convert any video to MP4 formats (WMV, AVI, FLV, 3GP, MPEG, MOV, RMVB, MKV) to MP4 so you can enjoy them inside your portable player like iPod, Zune, PSP, iRiver ,etc, you might not want to miss this chance.

 

 

Key Features

Here’s a list of MP4 Video Converter’s features, directed taken from the site.
 • Support all MP4 players
 • Support all video formats
 • Powerful Video Editing Function:
 • Support video crop and movie trimming
 • Merge Videos
 • Snap picture
 • Personalized watermark designing
 • Selectable video aspect ratio
 • Fast speed:
 • Easy to use
 • Batch conversion
 • Automatically shut down
 • Free technical support
Aimersoft MP4 Video Converter is a powerful video to MP4 converter that can convert various video formats to MP4 video such as AVI to MP4, MPEG to MP4, WMV to MP4 and so on. With this perfect MP4 Video Converter, you can enjoy any favorite video on all MP4 players like iPod, Zune, PSP, Creative Zen, iRiver PMP-100 etc. Don’t hesitate to try it and get no limitation for your entertainment life.

Key features:
 • Support all MP4 players
  Fully support iPod, PSP, iRiver PMP-100, Creative Zen Vision other MP4 players.
 • Support all video formats
  Convert all popular video formats to MP4 format.
 • Powerful Video Editing Function:
  Allow you to adjust brightness, contrast, saturation, etc.
 • Support video crop and movie trimming
  Allow you to cut off the undesired area from your movie video and capture your favorite clips to convert.
 • Merge Videos
  Merge multiple videos into a single longer movie file just choose the merge check box.
 • Snap picture
  Snap your favorite picture as an image file
 • Personalized watermark designing
  Either customizable text or image watermark designing empowers you to coin and color your video files in a personalized way.
 • Selectable video aspect ratio
  Allow you to select an output video aspect ratio from three options: 4:3, 16:9 and Keep Original.
 • Fast speed:
  Unmatchable converting speed, so fast beyond your imagination
 • Easy to use
  Very easy to use even for new users.
 • Batch conversion
  It provides batch conversion, save much time for you.
 • Automatically shut down
  Has option to automatically shut down your PC after conversion.
 • Free technical support
  All around technical support; provide the best service for you.
Special features:

This multifunctional video to MP4 Converter is featured with many Unique editing tools: such as video crop, movie trimming, video effect adjustment, aspect ratio selection and so forth. This MP4 Video Converter is also complete with encoding parameter settings to set the resolution, bit rate, frame rate, aspect ratio for you to get the best video and audio quality. It is also a powerful MP4 Video Joiner for you to convert several video clips into one MP4 file.

To find out more about Aimersoft’s MP4 Video Converter and download, Download. Windows only

» Read More...

போட்டோஷாப்புக்கு மாற்று மென்பொருட்கள்

நமது நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்கி இங்கு போட்டோஷாப் மென்பொருட்களுக்கு இணையான மாற்று மென்பொருட்களை கொடுத்துள்ளேன்.

போட்டோபீபோட்டோ டூல்கிட்பாண்டாஸ்மேகரியாஇமேஜ் அனலைசர்ஆர்ட்விவர்ஆக்டிவ் பிக்ஸல்ஸ்போட்டோஸ்கேப்விக்மேன்ஸ் போட்டோ எடிட்டர்பெயிண்ட் ஸ்டார்ஹெலிகான் ப்பில்டர்
ஈவான்ஸ் இமெஜ் எடிட்டர்இலவச இமெஜ் எடிட்டர்போட்டோ போஸ் லைட்மேஜிக் எக்ஸ்ட்ரீம் போட்டோ டிசைனர்


நன்றி  ஹாங்கியட்

நண்பர்களே அனைவரும் இம்மென்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பொன்னான வாக்குகள் மற்றும் பின்னூட்டம் இடுங்கள்

» Read More...

50 Greatest Computer Workstation (PC/Mac) Setups

» Read More...

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo
Chennai, Tamilnadu, India

இதுவரை பதிவு செய்தவை