இந்த தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விளம்பரங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விளம்பரம் குறித்து விபரம் தெரிந்து கொள்ள giblogs@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

மறைந்த கட்டளைகள்

நண்பர்களே உங்களுக்கு தெரிந்த தெரியாத விண்டோஸ் எக்ஸ்பியின் கட்டளைகள்

டாஸ் மோடில் இருந்து கொண்டு இயங்கக்கூடிய கட்டளைகள்ANSI.SYS Defines functions that change display graphics, control cursor movement, and reassign keys.
APPEND Causes MS-DOS to look in other directories when editing a file or running a command.
ARP Displays, adds, and removes arp information from network devices.
ASSIGN Assign a drive letter to an alternate letter.
ASSOC View the file associations.
AT Schedule a time to execute commands or programs.
ATMADM Lists connections and addresses seen by Windows ATM call manager.
ATTRIB Display and change file attributes.
BATCH Recovery console command that executes a series of commands in a file.
BOOTCFG Recovery console command that allows a user to view, modify, and rebuild the boot.ini
BREAK Enable / disable CTRL + C feature.
CACLS View and modify file ACL's.
CALL Calls a batch file from another batch file.
CD Changes directories.
CHCP Supplement the International keyboard and character set information.
CHDIR Changes directories.
CHKDSK Check the hard disk drive running FAT for errors.
CHKNTFS Check the hard disk drive running NTFS for errors.
CHOICE Specify a listing of multiple options within a batch file.
CLS Clears the screen.
CMD Opens the command interpreter.
COLOR Easily change the foreground and background color of the MS-DOS window.
COMP Compares files.
COMPACT Compresses and uncompress files.
CONTROL Open control panel icons from the MS-DOS prompt.
CONVERT Convert FAT to NTFS.
COPY Copy one or more files to an alternate location.
CTTY Change the computers input/output devices.
DATE View or change the systems date.
DEBUG Debug utility to create assembly programs to modify hardware settings.
DEFRAG Re-arrange the hard disk drive to help with loading programs.
DEL Deletes one or more files.
DELETE Recovery console command that deletes a file.
DELTREE Deletes one or more files and/or directories.
DIR List the contents of one or more directory.
DISABLE Recovery console command that disables Windows system services or drivers.
DISKCOMP Compare a disk with another disk.
DISKCOPY Copy the contents of one disk and place them on another disk.
DOSKEY Command to view and execute commands that have been run in the past.
DOSSHELL A GUI to help with early MS-DOS users.
DRIVPARM Enables overwrite of original device drivers.
ECHO Displays messages and enables and disables echo.
EDIT View and edit files.
EDLIN View and edit files.
EMM386 Load extended Memory Manager.
ENABLE Recovery console command to enable a disable service or driver.
ENDLOCAL Stops the localization of the environment changes enabled by the setlocal command.
ERASE Erase files from computer.
EXIT Exit from the command interpreter.
EXPAND Expand a M*cros*ft Windows file back to it's original format.
EXTRACT Extract files from the M*cros*ft Windows cabinets.
FASTHELP Displays a listing of MS-DOS commands and information about them.
FC Compare files.
FDISK Utility used to create partitions on the hard disk drive.
FIND Search for text within a file.
FINDSTR Searches for a string of text within a file.
FIXBOOT Writes a new boot sector.
FIXMBR Writes a new boot record to a disk drive.
FOR Boolean used in batch files.
FORMAT Command to erase and prepare a disk drive.
FTP Command to connect and operate on a FTP server.
FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations.
GOTO Moves a batch file to a specific label or location.
GRAFTABL Show extended characters in graphics mode.
HELP Display a listing of commands and brief explanation.
IF Allows for batch files to perform conditional processing.
IFSHLP.SYS 32-bit file manager.
IPCONFIG Network command to view network adapter settings and assigned values.
KEYB Change layout of keyboard.
LABEL Change the label of a disk drive.
LH Load a device driver in to high memory.
LISTSVC Recovery console command that displays the services and drivers.
LOADFIX Load a program above the first 64k.
LOADHIGH Load a device driver in to high memory.
LOCK Lock the hard disk drive.
LOGON Recovery console command to list installations and enable administrator login.
MAP Displays the device name of a drive.
MD Command to create a new directory.
MEM Display memory on system.
MKDIR Command to create a new directory.
MODE Modify the port or display settings.
MORE Display one page at a time.
MOVE Move one or more files from one directory to another directory.
MSAV Early M*cros*ft Virus scanner.
MSD Diagnostics utility.
MSCDEX Utility used to load and provide access to the CD-ROM.
NBTSTAT Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT
NET Update, fix, or view the network or network settings
NETSH Configure dynamic and static network information from MS-DOS.
NETSTAT Display the TCP/IP network protocol statistics and information.
NLSFUNC Load country specific information.
NSLOOKUP Look up an IP address of a domain or host on a network.
PATH View and modify the computers path location.
PATHPING View and locate locations of network latency.
PAUSE Command used in batch files to stop the processing of a command.
PING Test / send information to another network computer or network device.
POPD Changes to the directory or network path stored by the pushd command.
POWER Conserve power with computer portables.
PRINT Prints data to a printer port.
PROMPT View and change the MS-DOS prompt.
PUSHD Stores a directory or network path in memory so it can be returned to at any time.
QBASIC Open the QBasic.
RD Removes an empty directory.
REN Renames a file or directory.
RENAME Renames a file or directory.
RMDIR Removes an empty directory.
ROUTE View and configure windows network route tables.
RUNAS Enables a user to execute a program on another computer.
SCANDISK Run the scandisk utility.
SCANREG Scan registry and recover registry from errors.
SET Change one variable or string to another.
SETLOCAL Enables local environments to be changed without affecting anything else.
SETVER Change MS-DOS version to trick older MS-DOS programs.
SHARE Installs support for file sharing and locking capabilities.
SHIFT Changes the position of replaceable parameters in a batch program.
SHUTDOWN Shutdown the computer from the MS-DOS prompt.
SMARTDRV Create a disk cache in conventional memory or extended memory.
SORT Sorts the input and displays the output to the screen.
START Start a separate window in Windows from the MS-DOS prompt.
SUBST Substitute a folder on your computer for another drive letter.
SWITCHES Remove add functions from MS-DOS.
SYS Transfer system files to disk drive.
TELNET Telnet to another computer / device from the prompt.
TIME View or modify the system time.
TITLE Change the title of their MS-DOS window.
TRACERT Visually view a network packets route across a network.
TREE View a visual tree of the hard disk drive.
TYPE Display the contents of a file.
UNDELETE Undelete a file that has been deleted.
UNFORMAT Unformat a hard disk drive.
UNLOCK Unlock a disk drive.
VER Display the version information.
VERIFY Enables or disables the feature to determine if files have been written properly.
VOL Displays the volume information about the designated drive.
XCOPY Copy multiple files, directories, and/or drives from one location to another.
TRUENAME When placed before a file, will display the whole directory in which it exists
TASKKILL It allows you to kill those unneeded or locked up applicationsரன் மோடில் கன்ட்ரோல் பேனலை இயக்கக்கூடிய கட்டளைகள்


Add/Remove Programs control appwiz.cpl
Date/Time Properties control timedate.cpl
Display Properties control desk.cpl
FindFast control findfast.cpl
Fonts Folder control fonts
Internet Properties control inetcpl.cpl
Keyboard Properties control main.cpl keyboard
Mouse Properties control main.cpl
Multimedia Properties control mmsys.cpl
Network Properties control netcpl.cpl
Password Properties control password.cpl
Printers Folder control printers
Sound Properties control mmsys.cpl sounds
System Properties control sysdm.cpl


compmgmt.msc - Computer management
devmgmt.msc - Device manager
diskmgmt.msc - Disk management
dfrg.msc - Disk defrag
eventvwr.msc - Event viewer
fsmgmt.msc - Shared folders
gpedit.msc - Group policies
lusrmgr.msc - Local users and groups
perfmon.msc - Performance monitor
rsop.msc - Resultant set of policies
secpol.msc - Local security settings
services.msc - Various Services
msconfig - System Configuration Utility
regedit - Registry Editor
msinfo32 _ System Information
sysedit _ System Edit
win.ini _ windows loading information(also system.ini)
winver _ Shows current version of windows
mailto: _ Opens default email client
command _ Opens command prompt


விண்டோஸ் எக்ஸ்பியின் சார்ட்கட் கீகள் 


ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu
ALT+ENTER View properties for the selected item
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window
ALT+TAB Switch between open items
ALT+Underlined letter Display the corresponding menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
CTRL+A Select all
CTRL+B Bold
CTRL+C Copy
CTRL+I Italics
CTRL+O Open an item
CTRL+U Underline
CTRL+V Paste
CTRL+X Cut
CTRL+Z Undo
CTRL+F4 Close the active document
CTRL while dragging Copy selected item
CTRL+SHIFT while dragging Create shortcut to selected iteM
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin
ESC Cancel the current task
F1 Displays Help
F2 Rename selected item
F3 Search for a file or folder
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer
F5 Refresh the active window
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F10 Activate the menu bar in the active program
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item
CTRL+ESC Display the Start menu
SHIFT+CTRL+ESC Launches Task Manager
SHIFT when you insert a CD Prevent the CD from automatically playing
WIN Display or hide the Start menu
WIN+BREAK Display the System Properties dialog box
WIN+D Minimizes all Windows and shows the Desktop
WIN+E Open Windows Explorer
WIN+F Search for a file or folder
WIN+F+CTRL Search for computers
WIN+L Locks the desktop
WIN+M Minimize or restore all windows
WIN+R Open the Run dialog box
WIN+TAB Switch between open items


விண்டோஸ் எக்ஸ்பிளோரரில் சார்ட்கட் கீகள்


ALT+SPACEBAR - Display the current window’s system menu
SHIFT+F10 - Display the item's context menu
CTRL+ESC - Display the Start menu
ALT+TAB - Switch to the window you last used
ALT+F4 - Close the current window or quit
CTRL+A - Select all items
CTRL+X - Cut selected item(s)
CTRL+C - Copy selected item(s)
CTRL+V - Paste item(s)
CTRL+Z - Undo last action
CTRL+(+) - Automatically resize the columns in the right hand pane
TAB - Move forward through options
ALT+RIGHT ARROW - Move forward to a previous view
ALT+LEFT ARROW - Move backward to a previous view
SHIFT+DELETE - Delete an item immediately
BACKSPACE - View the folder one level up
ALT+ENTER - View an item’s properties
F10 - Activate the menu bar in programs
F6 - Switch between left and right panes
F5 - Refresh window contents
F3 - Display Find application
F2 - Rename selected item


இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் சார்ட்கட்கீகள்


CTRL+A - Select all items on the current page
CTRL+D - Add the current page to your Favorites
CTRL+E - Open the Search bar
CTRL+F - Find on this page
CTRL+H - Open the History bar
CTRL+I - Open the Favorites bar
CTRL+N - Open a new window
CTRL+O - Go to a new location
CTRL+P - Print the current page or active frame
CTRL+S - Save the current page
CTRL+W - Close current browser window
CTRL+ENTER - Adds the http://www. (url) .com
SHIFT+CLICK - Open link in new window
BACKSPACE - Go to the previous page
ALT+HOME - Go to your Home page
HOME - Move to the beginning of a document
TAB - Move forward through items on a page
END - Move to the end of a document
ESC - Stop downloading a page
F11 - Toggle full-screen view
F5 - Refresh the current page
F4 - Display list of typed addresses
F6 - Change Address bar and page focus
ALT+RIGHT ARROW - Go to the next page
SHIFT+CTRL+TAB - Move back between frames
SHIFT+F10 - Display a shortcut menu for a link
SHIFT+TAB - Move back through the items on a page
CTRL+TAB - Move forward between frames
CTRL+C - Copy selected items to the clipboard
CTRL+V - Insert contents of the clipboard
ENTER - Activate a selected link
HOME - Move to the beginning of a document
END - Move to the end of a document
F1 - Display Internet Explorer Help


Accessibility Shortcuts


Tap SHIFT 5 times - Toggles StickyKeys on and off.
Press down and hold the right SHIFT key for 8 seconds - Toggles FilterKeys on and off.
Press down and hold the NUM LOCK key for 5 seconds - Toggles ToggleKeys on and off.
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK - Toggles MouseKeys on and off.
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN - Toggles High Contrast on and off.வேர்டில் சார்ட்கட்கீகள்

All Caps - CTRL+SHIFT+A
Annotation - ALT+CTRL+M
Auto Format - ALT+CTRL+K
Auto Text - F3 or ALT+CTRL+V
Bold - CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
Bookmark - CTRL+SHIFT+F5
Copy - CTRL+C or CTRL+INSERT
Copy Format - CTRL+SHIFT+C
Copy Text - SHIFT+F2
Create Auto Text - ALT+F3
Date Field - ALT+SHIFT+D
Delete Back Word - CTRL+BACKSPACE
Delete Word - CTRL+DELETE
Dictionary - ALT+SHIFT+F7
Do Field Click - ALT+SHIFT+F9
Doc Maximize - CTRL+F10
Doc Move - CTRL+F7
Doc Restore - CTRL+F5
Doc Size - CTRL+F8
Grow Font - CTRL+SHIFT+.
Grow Font One Point - CTRL+]Hanging Indent - CTRL+T
Header Footer Link - ALT+SHIFT+R
Help - F1
Hidden - CTRL+SHIFT+H
Hyperlink - CTRL+K
Indent - CTRL+M
Italic - CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
Justify Para - CTRL+J
Left Para - CTRL+L
Line Up Extend - SHIFT+UP
List Num Field - ALT+CTRL+L
Outline - ALT+CTRL+O
Outline Collapse - ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
Outline Demote - ALT+SHIFT+RIGHT
Outline Expand - ALT+SHIFT+=
Outline Expand - ALT+SHIFT+NUM +
Outline Move Down - ALT+SHIFT+DOWN
Outline Move Up - ALT+SHIFT+UP
Outline Promote - ALT+SHIFT+LEFT
Outline Show First Line - ALT+SHIFT+L
Lock Fields - CTRL+3 or CTRL+F11
Web Go Back - ALT+LEFT
Web Go Forward - ALT+RIGHT
Word Left - CTRL+LEFT
Word Left Extend - CTRL+SHIFT+LEFT
Word Right - CTRL+RIGHT


எக்ஸலில் சார்ட்கட்கீகள்


Move to next cell in row - Tab
Move to previous cell in row - Shift + Tab
Up one screen - Page Up
Down one screen - Page Down
Move to next worksheet - Ctrl + Page Down
Move to previous worksheet - Ctrl + Page Up
Go to first cell in data region - Ctrl + Home
Go to last cell in data region - Ctrl + End
Bold toggle for selection - Ctrl + B
Italic toggle for selection - Ctrl + I
Underline toggle for selection - Ctrl + U
Strikethrough for selection - Ctrl + 5
Change the font - Ctrl + Shift + F
Change the font size - Ctrl + Shift + P
Apply outline borders - Ctrl + Shift + 7
Remove all borders - Ctrl + Shift + Underline
Wrap text in same cell - Alt + Enter
Format cells - Ctrl + 1
Select font - Ctrl + Shift + F
Select point size - Ctrl + Shift + P
Format as currency - Ctrl + Shift + 4
Format as general - Ctrl + Shift + # (hash sign)
Format as percentage - Ctrl + Shift + 5
Format as number - Ctrl + Shift + 1
Autosum a range of cells - Alt + Equals Sign
Insert the date - Ctrl +; (semi-colon)
Insert the time - Ctrl + Shift +; (semi-colon)
Insert columns/rows - Ctrl + Shift + + (plus sign)
Insert a new worksheet - Shift + F11
Read Monitor Cell One - Alt + Shift + 1
Read Monitor Cell Two - Alt + Shift + 2
Read Monitor Cell Three - Alt + Shift + 3
Read Monitor Cell Four - Alt + Shift + 4
List Visible Cells With Data - Ctrl + Shift + D
Lists Data In Current Column - Ctrl + Shift + C
List Data In Current Row - Ctrl + Shift + R
Select Hyperlink - Ctrl + Shift + H
Move To Worksheet Listbox - Ctrl + Shift + S
Move To Monitor Cell - Ctrl + Shift + M
Select Worksheet Objects - Ctrl + Shift + O
List Cells At Page Breaks - Ctrl + Shift + B
Options Listbox - Insert + V


பவர்பாய்ண்டில் சார்ட்கட்கீகள்


Apply subscript formatting - CTRL+EQUAL SIGN (=)
Apply superscript formatting - CTRL+PLUS SIGN (+)
Bold - CTRL+B
Capitalize - SHIFT+F3
Copy - CTRL+C
Delete a word - CTRL+BACKSPACE
Demote a paragraph - ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
Find - CTRL+F
Insert a hyperlink - CTRL+K
Insert a new slide - CTRL+M
Italicize - CTRL+I
Make a duplicate of the current slide - CTRL+D
Open - CTRL+O
Open the Font dialog box - CTRL+T
Paste - CTRL+V
Print - CTRL+P
Promote a paragraph - ALT+SHIFT+LEFT ARROW
Repeat your last action - F4 or CTRL+Y
Save - CTRL+S
Select all - CTRL+A
Start a slide show - F5
Switch to the next pane (clockwise) - F6
Switch to the previous pane - SHIFT+F6
Undo - CTRL+Z
View guides - CTRL+G


விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மறைந்திருக்கும் அப்ளிகேசன்கள் இயங்குக் கட்டளைகள்


To run any of these apps go to Start > Run and type the executable name:


1) Character Map = charmap.exe (very useful for finding unusual characters)


2) Disk Cleanup = cleanmgr.exe


3) Clipboard Viewer = clipbrd.exe (views contents of Windows clipboard)


4) Dr Watson = drwtsn32.exe (Troubleshooting tool)

5) DirectX diagnosis = dxdiag.exe (Diagnose & test DirectX, video & sound cards)


6) Private character editor = eudcedit.exe (allows creation or modification of characters)


7) IExpress Wizard = iexpress.exe (Create self-extracting / self-installing package)


8) Microsoft Synchronization Manager = mobsync.exe (appears to allow synchronization of files on the network for when working offline. Apparently undocumented).


9) Windows Media Player 5.1 = mplay32.exe (Retro version of Media Player, very basic).


10) ODBC Data Source Administrator = odbcad32.exe (something to do with databases)


11) Object Packager = packager.exe (to do with packaging objects for insertion in files, appears to have comprehensive help files).


12) System Monitor = perfmon.exe (very useful, highly configurable tool, tells you everything you ever wanted to know about any aspect of PC performance, for uber-geeks only )


13) Program Manager = progman.exe (Legacy Windows 3.x desktop shell).


14) Remote Access phone book = rasphone.exe (documentation is virtually non-existant).


15) Registry Editor = regedt32.exe [also regedit.exe] (for hacking the Windows Registry).


16) Network shared folder wizard = shrpubw.exe (creates shared folders on network).


17) File siganture verification tool = sigverif.exe


18) Volume Control = sndvol32.exe (I've included this for those people that lose it from the System Notification area).


19) System Configuration Editor = sysedit.exe (modify System.ini & Win.ini just like in Win98! ).


20) Syskey = syskey.exe (Secures XP Account database - use with care, it's virtually undocumented but it appears to encrypt all passwords, I'm not sure of the full implications).


21) Microsoft Telnet Client = telnet.exe


22) Driver Verifier Manager = verifier.exe (seems to be a utility for monitoring the actions of drivers, might be useful for people having driver problems. Undocumented).


23) Windows for Workgroups Chat = winchat.exe (appears to be an old NT utility to allow chat sessions over a LAN, help files available)


கட்டாயம் அனைவருக்கும் உபயோகமான ஒன்று 

8 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

நான்கு லட்சம் ஹிட்ஸுகளையும்,800க்கும் மேற்பட்ட பாலோயர்களையும் கொடுத்து தொடர்ந்து ஆதரவு தந்து பெருமைபடுத்தும் என் அன்பான சக பதிவர்களுக்கும், வாசக நண்பர்களுக்கும்
நன்றி..நன்றி..நன்றி

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Free Offer

Google Translator

Recent Post

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை