ஹைரன் பூட் சிடி 9.7

நண்பர்களே புதிய மேம்பட்ட பதிப்பாக வெளி வந்துள்ளது ஹைரன் பூட் சிடி 9.7இதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் ஆங்கிலத்தில்


----------------------------------------------------------------------------
Partition Tools
----------------------------------------------------------------------------
Partition Magic Pro 8.05
Best software to partition hard drive

Acronis Disk Director Suite 9.0.554
Popular disk management functions in a single suite

Paragon Partition Manager 7.0.1274
Universal tool for partitions

Partition Commander 9.01
The safe way to partition your hard drive,with undo feature

Ranish Partition Manager 2.44
a boot manager and hard disk partitioner.

The Partition Resizer 1.3.4
move and resize your partitions in one step and more.

Smart Fdisk 2.05
a simple harddisk partition manager

SPecial Fdisk 2000.03t
SPFDISK a partition tool.

eXtended Fdisk 0.9.3
XFDISK allows easy partition creation and edition

GDisk 1.1.1
Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.

Super Fdisk 1.0
Create, delete, format partitions drives without destroying data

Partition Table Editor 8.0
Partition Table and Boot Record Editor
----------------------------------------------------------------------------
Disk Clone Tools
----------------------------------------------------------------------------
ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002)
Best software to clone hard drive

Norton Ghost 11.5
Similar to Drive Image (with usb/scsi support)

Acronis True Image 8.1.945
Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning.

Partition Saving 3.60
A tool to backup/restore partitions. (SavePart.exe)

COPYR.DMA Build013
A Tool for making copies of hard disks with bad sectors
----------------------------------------------------------------------------
Antivirus Tools
----------------------------------------------------------------------------
McAfee Antivirus 4.4.50 (3012)
a virus scanner (with ntfs support and easy to use menu)
----------------------------------------------------------------------------
Recovery Tools
----------------------------------------------------------------------------
Active Partition Recovery 3.0
To Recover a Deleted partition.

Active Uneraser 3.0
To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.

Ontrack Easy Recovery Pro 6.10
To Recover data that has been deleted/virus attack

Winternals Disk Commander 1.1
more than just a standard deleted-file recovery utility

TestDisk 6.10
Tool to check and undelete partition.

Lost & Found 1.06
a good old data recovery software.

DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100
An excellent data recovery software.

Prosoft Media Tools 5.0 1.1.2.64
Another excellent data recovery software with many other options.

PhotoRec 6.10
File and pictures recovery Tool.
----------------------------------------------------------------------------
Testing Tools
----------------------------------------------------------------------------
System Speed Test 4.78
it tests CPU, harddrive, ect.

PC-Check 6.5
Easy to use hardware tests

Ontrack Data Advisor 5.0
Powerful diagnostic tool for assessing the condition of your computer

The Troubleshooter 7.02
all kind of hardware testing tool

PC Doctor 2004
a benchmarking and information tool

CPU/Video/Disk Performance Test 5.7
a tool to test cpu, video, and disk

Test Hard Disk Drive 1.0
a tool to test Hard Disk Drive
----------------------------------------------------------------------------
RAM (Memory) Testing Tools
----------------------------------------------------------------------------
GoldMemory 5.07
RAM Test utility

Memtest86+ 2.11
PC Memory Test
----------------------------------------------------------------------------
Hard Disk Tools
----------------------------------------------------------------------------
Hard Disk Diagnostic Utilities
Seagate Seatools Desktop Edition 3.02
Western Digital Data Lifeguard Tools
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.23
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.11
IBM/Hitachi Feature Tool 2.11
Gateway GwScan 5.12
ExcelStor's ESTest 4.50
MHDD 4.6
WDClear 1.30
Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b
SeaTools for Dos 1.10

HDD Regenerator 1.51
to recover a bad hard drive

Ontrack Disk Manager 9.57
Disk Test/Format/Maintenance tool.

Norton Disk Doctor 2002
a tool to repair a damaged disk, or to diagnose your hard drive.

Norton Disk Editor 2002
a powerful disk editing, manual data recovery tool.

Hard Disk Sentinel 0.02
Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool.

Active Kill Disk 4.1
Securely overwrites and destroys all data on physical drive.

HDAT2 4.53
main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices

SmartUDM 2.00
Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer.

Victoria 3.33e and 3.52rus
a freeware program for low-level HDD diagnostics

HDD Erase 4.0
Secure erase using a special feature built into most newer hard drives
----------------------------------------------------------------------------
System Information Tools
----------------------------------------------------------------------------
Aida16 2.14
a system information tool, extracts details of all components of the PC

PCI and AGP info Tool (3012)
The PCI System information & Exploration tool.

System Analyser 5.3u
View extensive information about your hardware

Navratil Software System Information 0.60.32
High-end professional system information tool

Astra 5.41
Advanced System info Tool and Reporting Assistant

HWiNFO 5.2.5
a powerful system information utility

PC-Config 9.33
Complete hardware detection of your computer

SysChk 2.46
Find out exactly what is under the hood of your PC

CPU Identification utility 1.15
Detailed information on CPU (CHKCPU.EXE)

CTIA CPU Information 2.7
another CPU information tool
----------------------------------------------------------------------------
MBR (Master Boot Record) Tools
----------------------------------------------------------------------------
MBRWork 1.07b
a utility to perform some common and uncommon MBR functions

MBR Tool 2.2.100
backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write...

DiskMan4
all in one tool for cmos, bios, bootrecord and more

BootFix Utility
Run this utility if you get 'Invalid system disk'

MBR SAVE / RESTORE 2.1
BootSave and BootRest tools to save / restore MBR

Boot Partition 2.60
add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader

Partition Table Doctor 3.5
a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table

Smart Boot Manager 3.7.1
a multi boot manager

Bootmagic 8.0
This tool is for multi boot operating systems

MBRWizard 2.0b
Directly update and modify the MBR (Master Boot Record)
----------------------------------------------------------------------------
BIOS / CMOS Tools
----------------------------------------------------------------------------
CMOS 0.93
CMOS Save / Restore Tool

BIOS Cracker 4.8
BIOS password remover (cmospwd)

BIOS Cracker 1.4
BIOS password remover (cmospwc)

BIOS Utility 1.35.0
BIOS Informations, password, beep codes and more.

!BIOS 3.20
a powerfull utility for bios and cmos

DISKMAN4
a powerful all in one utility

UniFlash 1.40
bios flash utility

Kill CMOS
a tiny utility to wipe cmos

Award DMI Configuration Utility 2.43
DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents.
----------------------------------------------------------------------------
MultiMedia Tools
----------------------------------------------------------------------------
Picture Viewer 1.94
Picture viewer for dos, supports more then 40 filetypes.

QuickView Pro 2.58
movie viewer for dos, supports many format including divx.

MpxPlay 1.56
a small Music Player for dos
----------------------------------------------------------------------------
Password Tools
----------------------------------------------------------------------------
Active Password Changer 3.0.420
To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003/Vista (FAT/NTFS)

Offline NT/2K/XP Password Changer
utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.

Registry Viewer 4.2
Registry Viewer/Editor for Win9x/Me/NT/2K/XP

Registry Reanimator 1.02
check and restore structure of the damaged registry files of NT/2K/XP

NTPWD
utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.

ATAPWD 1.2
Hard Disk Password Utility
----------------------------------------------------------------------------
NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems) Tools
----------------------------------------------------------------------------
NTFS Dos Pro 5.0
To access ntfs partitions from Dos

NTFS 4 Dos 1.9
To access ntfs partitions from Dos

Paragon Mount Everything 3.0
To access NTFS, Ext2FS, Ext3FS partitions from dos

NTFS Dos 3.02
To access ntfs partitions from Dos

EditBINI 1.01
to Edit boot.ini on NTFS Partition
----------------------------------------------------------------------------
Dos File Managers
----------------------------------------------------------------------------
Volkov Commander 4.99
Dos File Manager with LongFileName/ntfs support
(Similar to Norton Commander)

Dos Command Center 5.1
Classic dos-based file manager.

File Wizard 1.35
a file manager - colored files, drag and drop copy, move, delete etc.

File Maven 3.5
an advanced Dos file manager with high speed PC-to-PC file
transfers via serial or parallel cable

FastLynx 2.0
Dos file manager with Pc to Pc file transfer capability

LapLink 5.0
the smart way to transfer files and directories between PCs.

Dos Navigator 6.4.0
Dos File Manager, Norton Commander clone but has much more features

Mini Windows 98
Can run from Ram Drive, with ntfs support,
Added 7-Zip which supports .7z .zip .cab .rar .arj .gzip,
.bzip2 .z .tar .cpio .rpm and .deb
Disk Defragmenter, Notepad / RichText Editor,
Image Viewer, .avi .mpg .divx .xvid Movie Player, etc...
----------------------------------------------------------------------------
Other Tools
----------------------------------------------------------------------------
Ghost Walker 11.5
utility that changes the security ID (SID) for Windows NT, 2000 and XP

DosCDroast beta 2
Dos CD Burning Tools

Universal TCP/IP Network 6.2
MSDOS Network Client to connect via TCP/IP to a Microsoft based
network. The network can either be a peer-to-peer or a server based
network, it contains 91 different network card drivers
----------------------------------------------------------------------------
Dos Tools
----------------------------------------------------------------------------
USB CD-Rom Driver 1
Standard usb_cd.sys driver for cd drive

Universal USB Driver 2
Panasonic v2.20 ASPI Manager for USB mass storage

SCSI Support
SCSI Drivers for Dos

SATA Support
SATA Driver (gcdrom.sys) and JMicron JMB361 (xcdrom.sys) for Dos

1394 Firewire Support
1394 Firewire Drivers for Dos

Interlnk support at COM1
To access another computer from COM port

Interlnk support at LPT1
To access another computer from LPT port
----------------------------------------------------------------------------
and too many great dos tools
very good collection of dos utilities
----------------------------------------------------------------------------
extract.exe pkzip.exe pkunzip.exe unrar.exe rar.exe
ace.exe lha.exe gzip.exe uharcd.exe mouse.com
attrib.com deltree.exe xcopy.exe diskcopy.com imgExtrc.exe
undelete.com edit.com fdisk.exe fdisk2.exe fdisk3.exe
lf.exe delpart.exe wipe.com zap.com format.com
move.exe more.com find.exe hex.exe debug.exe
split.exe mem.exe mi.com sys.com smartdrv.exe
xmsdsk.exe killer.exe share.exe scandisk.exe scanreg.exe
guest.exe doskey.exe duse.exe biosdtct.exe setver.exe
intersvr.exe interlnk.exe loadlin.exe lfndos.exe doslfn.com
----------------------------------------------------------------------------
Windows Tools
----------------------------------------------------------------------------
SpaceMonger 1.4
keeping track of the free space on your computer

WinDirStat 1.1.2.80
a disk usage statistics viewer and cleanup tool for Windows.

Drive Temperature 1.0
Hard Disk Drive temperature meter

Disk Speed 1.0
Hard Disk Drive Speed Testing Tool

MemTest 1.0
a Memory Testing Tool

S&M Stress Test 1.9.1
cpu/hdd/memory benchmarking and information tool, including temperatures/fan speeds/voltages

PageDfrg 2.32
System file Defragmenter For NT/2k/XP

WhitSoft File Splitter 4.5a
a Small File Split-Join Tool

7-Zip 4.62
File Manager/Archiver Supports 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, MSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB and NSIS formats< style="color: rgb(255, 102, 102);">Winsock 2 Fix for 9x
to fix corrupted Winsock2 information by poorly written Internet programs

XP TCP/IP Repair 1.0
Repair your Windows XP Winsock and TCP/IP registry errors

CCleaner 2.15.815
Crap Cleaner is a freeware system optimization and privacy tool

EzPcFix 1.0.0.16
Helpful tool when trying to remove viruses, spyware, and malware

Content Advisor Password Remover 1.0
It Removes Content Advisor Password from Internet Explorer

Password Renew 1.1
Utility to (re)set windows passwords

WindowsGate 1.1
Enables/Disables Windows logon password validation

WinKeyFinder 1.73
Allows you to View and Change Windows XP/2003 Product Keys, backup and restore
activation related files, backup Microsoft Office 97, 2000 SP2, XP/2003 keys etc.

ProduKey 1.35
Recovers lost the product key of your Windows/Office

Wireless Key View 1.20
Recovers all wireless network keys (WEP/WPA) stored in your computer by WZC

Monitor Tester 1.0
Allows you to test CRT/LCD/TFT screens for dead pixels and diffective screens

Shell Extensions Manager (ShellExView) 1.35
An excellent tool to View and Manage all installed Context-menu/Shell extensions

Ultimate Windows Tweaker 1.0
A TweakUI Utility for tweaking and optimizing Windows Vista

TweakUI 2.10
This PowerToy gives you access to system settings that are not exposed in the Windows Xp

Xp-AntiSpy 3.97
it tweaks some Windows XP functions, and disables some unneeded Windows services quickly

PC Wizard 2008.1.871
Powerful system information/benchmark utility designed especially for detection of hardware.

SIW 2008-12-16
Gathers detailed information about your system properties and settings.

Spybot - Search & Destroy 1.6 (3012)
Application to scan for spyware, adware, hijackers and other malicious software.

SpywareBlaster 4.1 (3012)
Prevent the installation of spyware and other potentially unwanted software.

Ad-Aware SE Personal 1.06 (3012)
find and remove spyware, adware, dialers etc. (a must have tool)


இதை தரவிறக்க சுட்டி கீழே


http://rapidshare.com/files/178968971/Hirent.Boot.CD.9.7.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178975086/Hirent.Boot.CD.9.7.part2.rar


0 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை