கணணி மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விலை தொகுப்பு

சென்னை ரிச்சி (ரேடியோ) மார்கெட்டின் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் உதிரிபாகங்கள்
24-12-2008 விலை

இந்த விலை ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் ஐநூறு முதல் எண்ணூறு வரை வேறுபடலாம்

Dvd writers:
ASUS Light Scribe DRW-2014L1T Rs. 1,400.00
Sony DRU-840A-W Rs. 1300
Sony DRU-845s-W Rs. 1700
LG GSA-H55N Rs. 1050
Samsung SH203-b/d Rs. 1100
Samsung SHS223F Rs. 1000
Moser Bear DVD 20x Rs. 1100

Graphics card (courtesy: Vishwaswish)

NVIDIA
XFX 7200GS 256MB –Rs.1,550
XFX 7100GS 512MB –Rs.1,750
XFX 7200GS 256MB DDR2 1350
XFX 7300LE 256MB –Rs.2,200
XFX 7300GS 256MB –Rs.2,400
XFX 7300GT 256MB –Rs.2,700
XFX 7300GT 512MB –Rs.2,500
XFX 7600GS 256MB –Rs.3,400
XFX 7600GS 512MB –Rs.4,400
XFX 7600GT 256MB –Rs.5,000
XFX 8400GS 256MB –Rs.1,780
XFX 8400GS 512MB –Rs.2,100
XFX 8500GT 256MB DDR2 –Rs.2,600
XFX 8500GT 512MB DDR2 –Rs.3,200
XFX 8600GT 256MB DDR3 –Rs.4,200
XFX 8600GT 512MB DDR2 –Rs.4,100
XFX PV-T88P-YDF4 GeForce 8800 GT, 512 MB DDR3 –Rs.13,500
XFX PV-T88P-YDE4 GeForce 8800 GT, 512 MB DDR3 Extreme –Rs.15,000
XFX PV-T88P-YDD4 GeForce 8800 GT, 512 MB DDR3 XXX –Rs.16,500
XFX 8800GTX 768MB –Rs.33,700
POV 7300GT 256MB DDR2 , AGP –Rs.3,600
POV 7300GT 512MB DDR2 , AGP –Rs.4,005
POV 7200GS 128MB DDR2 –Rs.1,350
POV 7200GS 256MB DDR2 –Rs.1,200
POV 7300GS 256MB DDR2 –Rs.2,100
POV 7300GT 256MB DDR2 –Rs.2,200
POV 7300GT 512 MB DDR2 –Rs.2,290
POV 7600GS 256MB DDR2 –Rs.3,290
POV 7600GT 256MB DDR3 –Rs.4,400
POV 8400GS 256MB DDR2 –Rs.1,800
POV 8400GS 512MB DDR2 –Rs.2,100
POV 8500GT 256MB DDR2 –Rs.29,00
POV 8500GT 512MB DDR2 –Rs.4,100
POV 8500GT 1GB DDR2 –Rs.4,200
POV 8600GT 256MB DDR3 –Rs.5,400
POV 8600GT 512MB DDR2 –Rs.4,100
POV 8600GT 1GB DDR2 –Rs.5,600
POV 9600GT 512MB DDR3 –Rs.8,100
POV 8800GT 512MB DDR3 –Rs.10,600
POV 8800GTX 768MB DDR3 –Rs.30,100
POV GTX 260 896MB DDR3 Rs19500
POV GTX 280 1GB DDR3 Rs31000
Palit FX5500 256MB DDR AGP –Rs.1,350
Palit 7100GS 256MB DDR2 –Rs.1,100
Palit 7200GS 256MB DDR2 –Rs.1,200
Palit 7300GT 512MB DDR2 –Rs.2,000
Palit 8400GS 512MB DDR2 –Rs.1850
Palit 8400GS 256MB DDR2 –Rs.1,600
Palit 8500GT 512MB DDR2 –Rs.2,600
Palit 8500GT Super+1GB 1GB DDR2 –Rs.3,600
Palit 8600GT Super+1GB 512MB DDR2 –Rs.4,800
Palit 8600GT 512MB DDR2 –Rs.3,800
Palit 8600GT 256 DDR3 –Rs.2950
Palit 9600GSO 384MB DDR3 –Rs.6,000
Palit 9600GT 512MB DDR3 –Rs.7,600
Palit 9600GT - Sonic 512MB DDR3 –Rs.8,500
Palit 9600GSO Sonic 384MB DDR3 (factory overclocked) :6350/-
Palit 9800GT 512MB DDR3 PCI: 7500
eVGA 8500 GT 1GB DDR2 –Rs.3,800
eVGA 8600 GT 256MB DDR3 , HDCP –Rs.4,400
eVGA 8600 GT 1GB DDR2 –Rs.4,490
eVGA 9600 GT SC 512MB DDR3 Super Clocked –Rs.8,300
eVGA 9600 GT Knock-Out 512MB DDR3 KO –Rs.8,300
eVGA 8800 GT SC 512MB DDR3 SC “Super Clocked” –Rs.11,400
eVGA 8800 GT SC with Crysis Game Bundle 512MB DDR3 SC “Super Clocked” –Rs.12,990
eVGA 8800 GT KO “Knock-Out” 512MB DDR3 KO –Rs.10,300
eVGA 8800 GT AKIMBO SC Edition 512MB DDR3 AKIMBO Edition –Rs.12,600
EVGA9600 GT Knock-Out 512 MB DDR3 KO 7900
EVGA 9800 GT SC Super Clocked 512 MB DDR3 9700
eVGA 8800 GTX 768MB DDR3 –Rs.22,100
eVGA 9800 GTX SSC 512MB DDR3 –Rs.17,200
eVGA 9800 GX2 SSC 1GB DDR3 SSC “SuperSuperclocked” –Rs.31,000
MSI NX7300GS-TD512EH GeForce 7300GS –Rs.1,200
MSI NX8400GS-TD512E GeForce 8400GS –Rs.2,000
MSI NX8600GT-T2D512EZ GeForce 8600GT –Rs.4,000
MSI N9600GT-T2D512-OC 512MB DDR3, 9600GT OC Edition –Rs.8,200
MSI NX8800GT-T2D512E-OC 512MB DDR3, 8800GT OC Edition –Rs.10,100
MSI NX8800GTS-T2D320E GeForce 8800 GTS 320MB, (old G80 core) –Rs.15,700
MSI NX8800GTS-T2D640E GeForce 8800 GTS 640MB, (old G80 core) –Rs.22,900
MSI 8800GTS OC Edition GeForce 8800 GTS 512MB factory OverClocked –Rs.15,200
(DDR3), (new G92 core)
MSI NX8800GTS-T2D512E GeForce 8800 GTS 512MB, (new G92 core) –Rs.17,100
MSI N9800GTX-T2D512 GeForce 9800 GTX 512MB –Rs.17,200
MSI N9800GX2-M2D1G GeForce 9800 GX2 (1 GB of combined memory) –Rs.32,900
Galaxy 8800GT 512 MB –Rs.11,300
Gigabyte 8800GT 512 MB –Rs.11,500
Asus EN8600GTS 256MB DDR3 –Rs.7,500
Zotac GPU
Zotac 7200 GS 256MB Rs :1,200
Zotac 8400 GS 512MB Rs :1,900
Zotac 8500 GT 512MB Rs :2,550
Zotac 8600 GT 512MB Rs :3,200
Zotac 8600GT 1GB Rs :4,250
Zotac 8800 GT 512MB Rs :8,500
Zotac 8800 GT 1GB Rs :11,300
Zotac 9500 GT Rs :5000
Zotac 9600 GT 512MB Rs :7,000
Zotac 9600GT AMP Edition 512MB Rs :7,500
Zotac 9800 GT Rs :8,500
Zotac 9800 GT AMP! Rs :9000
Zotac 9600 GT 1GB Rs :9,600
Zotac 9800 GTX+ Rs :11,800
Zotac GTX 260 Rs :18,200
Zotac GTX 280 Rs :28,000

ATI/AMD[/size]
Palit HD 4850 512MB DDR3 Rs10500
GeCube HD 4850 512MB DDR3 Rs10800
GeCube HD4870 512MB DDR5 Rs 15,800
Sapphire HD 4850-512MB DDR3 Rs :9,955
Sapphire HD 4870 512MB GDDR5, radeon HD4870 - 16700
Sapphire 3870 512MB DDR4 @ 11.9k
Sapphire 3870 512MB DDR3 @ 7k---Very Happy
Sapphire 3850 512MB DDR3 @ 6k
Sapphire HD 2400XT 256MB DDR3 , Radeon HD2400XT – Rs.4,600
Sapphire HD 2600XT 256MB DDR4 , Radeon HD2600XT – Rs.6,500
Sapphire HD 2600XT 512 MB DDR3 , Radeon HD2600XT – Rs.8,000
Sapphire X1550 512MB DDR2 , Radeon X1550 – Rs.3,500
Sapphire X1650 Pro 512MB DDR2 , Radeon X1650 Pro – Rs.5,000
Sapphire X1950Pro 256MB DDR3 , Radeon X1950 Pro – Rs.10,500
Palit HD 2600Pro Super ATi Radeon HD2600 Pro –Rs.3,700
Palit HD 4850 512MB DDR3 256Bit : Rs. 9750
Palit HD 4870 512MB DDR5 256Bit Dual Slot Cooler Rs. 17700
Palit HD 4870 1gb DDR5 256Bit dual sonic Rs. 20,750.
MSI RX1550-TD512EH 512 MB , ATi Radeon X1550 – Rs.1,500
MSI RX2400PRO-TD256EH 256 MB , Radeon HD2400 Pro – Rs.2,090
MSI RX 3450-TD256H 256 MB , Radeon HD3450 – Rs.2,160
MSI RX 3650-MD512-OC 512 MB , Radeon HD3650 OverClocked – Rs.4,000
MSI R3650-T2D512-OC DDR3 512 MB DDR3 , Radeon HD3650 OverClocked – Rs.5,000
MSI RX3850-T2D512E 512MB GDDR3, Radeon HD3850 – Rs.9,400
MSI RX3870-T2D512E-OC 512MB GDDR4, Radeon HD3870 OverClocked – Rs.10,500
MSI R3870X2-T2D1G-OC 1 GB (combined memory), Radeon HD3870X2 Over-Clocked – Rs.22,500
MSI HD4870 (OC) (memory capacity not sure) Rs. 16,350/-
MSI 4850 512MB : Rs. 10500
GeCube HD3870X2 (R680) - F5 Edition 1 GB GDDR3 , Radeon HD3870X2 – Rs.22,400
GeCube RX3870XT 512 MB DDR4 , Radeon HD3870XT – Rs.13,500
GeCube RX3850PRO 512 MB DDR3 , Radeon HD3850 Pro – Rs.10,500
GeCube RX3650 1GB DDR2 , Radeon HD3650 - Rs.6,200
GeCube RX3650 512 MB DDR2 , Radeon HD3650 – Rs.4,700
GeCube HD3450 512 MB DDR2 , Radeon HD3450 –Rs.3,100GeCube HD3450 256 MB DDR2 , Radeon HD3450 –Rs.2,600
GeCube RX1050 128 MB DDR2 , Radeon X1050 –Rs.2,150
GeCube RX700 512 MB DDR2 , Radeon X700 –Rs.3,500
GeCube RX1300 512 MB DDR2 , Radeon X1300 –Rs.3,500
GeCube RX1550PRO 512 MB DDR2 , Radeon X1550 Pro – Rs.3,400
GeCube RX1650PRO 256 MB DDR2 , Radeon X1650 Pro – Rs.3,400
GeCube RX2400 256 MB DDR2 , Radeon HD2400 –Rs.2,300
GeCube RX2400XT 256 MB DDR2 , Radeon HD2400XT – Rs.3,500
GeCube RX2600PRO 512 MB DDR2 , Radeon HD2600 Pro – Rs.4,000
GeCube RX2600XT 256 MB DDR3 , Radeon HD2600XT – Rs.4,600
GeCube RX2600XT 512 MB DDR3 , Radeon HD2600XT – Rs.5,700
GeCube RX2600XT 1 GB DDR2 , Radeon HD2600XT – Rs.16,400
GeCube RX1950 PRO 256 MB DDR3 , Radeon X1950 Pro – Rs.8,600
GeCube RX1950 PRO 512 MB DDR3 , Radeon X1950 Pro – Rs.9,000
GeCube RX1950XT 512 MB DDR3 , Radeon X1950XT – Rs.10,990
GeCube R9250 256MB DDR1 , AGP 8x , ATI Radeon 9250 – Rs.1,890
GeCube R9600PRO 256MB DDR1 , AGP 8x , ATI Radeon 9600 Pro – Rs.2,800
GeCube RX1550 512MB DDR2 , AGP 8x , ATI Radeon X1550 – Rs.4,100
GeCube RX1600PRO 256MB DDR2 , AGP 8x , ATI Radeon X1600 Pro – Rs.4,150
asus 3450 512mb card : 2400


PCI Cards (not pcie)
RADEON 9250 256 MB PCI Rs :2,800

AGP Cards (ppl keep asking for these)
XFX 6200LE 256MB DDR2 Rs :2,200
POV NVIDIA 5500 GPU Rs :1,950
POV 7300GT AGP 256MB Rs :3,700
POV 7300GT AGP 512 MB Rs :3.900
Radeon 9550 256MB - AGP Rs :1,850
Radeon X1650 512MB AGP Rs :3,300
Radeon HD 3650 512MB GDDR3 AGP Rs :5,750
Radeon HD 3850 512MB GDDR3 AGP Rs :9,000
=

Intel Processors

Intel Dual Core 1.6 GHz E 2140 - 800 FSB/1MB Cache Rs. 2800
Intel Dual Core 1.8 GHz E 2160 - 800 FSB/1MBCache Rs. 3100
Intel Dual Core 2.0 GHz E 2180 - 800 FSB/1MBCache Rs. 3150
Core 2 Duo 2.2 Ghz E4500 - (2MB L2 cache 2.2Ghz 800MHz) Rs. 4800
Core 2 Duo 2.4 Ghz E4600 - (2MB L2 cache 2.4Ghz 800MHz) Rs. 5400
Core 2 Duo 2.53Ghz E7200 - (3MB L2 cache 2.53Ghz 1066MHz) Rs 5425/-
Core 2 Duo 2.66GHz E7300 -(3 MB L2 cache 2.66 Ghz 1066 Mhz) Rs. 6000/-
Core 2 Duo 2.66GHz E8200 - (6MB L2 cache 2.66Ghz 1333MHz) Rs. 6900
Core 2 Duo 3.0 GHz E8400 - (6MB L2 cache 3.0Ghz 1333MHz) Rs. 8290
Core 2 Duo 3.16 GHz E8500 - (6MB L2 cache 3.16Ghz 1333MHz) Rs. 8200
Quad Core Q6600 2.4 GHz Q6600 - (8MB L2 cache 2.4Ghz 1066MHz FSB) Rs 8600/-
Quad Core Q9300 2.50 GHz Q9300 - (6MB L2 cache 2.5Ghz 1333MHz FSB) Rs. 13,050/-
Quad Core Q9450 2.66 GHz Q9450 - (12MB L2 cache 2.66Ghz 1333MHz FSB)Rs :14,550.00
Quad Core Q9550 2.83 GHz Q9550 - (12MB L2 cache 2.83Ghz 1333MHz FSB) 16200/-
=
Amd Processors
Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz 1MB L2 cache Rs 2860
Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz 1MB L2 cache Rs. 3300
Athlon 64 X2 5200+ 2.7GHz 1MB L2 cache Rs. 3350
Athlon 64 X2 5600+ 2.9GHz 1MB L2 cache Rs. 4925
Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz 2MB L2 cache Rs. 4600
Athlon 64 X2 6400+ 3.2GHz 2MB L2 cache Rs. 7650
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition Rs. 4650
AMD Phenom X3 Phenom X3 8450 Tri-Core 2.1Ghz 2 MB L2 cache Rs. 4650
AMD Phenom X4 Phenom X4 9550 Quad-Core 2.2Ghz 4MB L2 Cache Rs. 6600
AMD Opteron 1218 2.6 Ghz 2MB L2 cache Rs. 9600
AMD x4 9850 BE Rs. 8500+4% VAT (9500/- at smc)
AMD x4 9950 BE Rs. 10,600

=
Intel boards
Intel 945GCNL Rs 2890
Intel DG965RYCK Rs. 6500
Intel DG33FB Rs. 5000
Intel DQ35MP Rs. 6200
Intel DQ35JO Rs. 6200
Intel DG33TL Rs. 5000
Intel DP35DP Rs. 5750
Intel DG31PR Rs. 3500
Intel DX38BT Rs. 13500
ABit IP35-E Rs. 5350
ABit IP35 Rs. 9400
ABit IX38 QuadGT Rs. 11400
Abit IX48 GT3 Rs. 12500
Abit IP35E Rs 5,100/-
Abit ip35P Rs. 4800/-
Abit P35 pro Rs. 7000/-
Asus P5Q - Rs.9000
Asus P5Q Pro - Rs.9200
AsusP5Q E - Rs.10000
Asus P5Q Deluxe - Rs.11750
Asus P5K Rs. 8300
Asus P5K VM Rs. 4600
Asus P5K C Rs. 9450
Asus P5K - V Rs. 9050
Asus P5E VM HRs. 9300
Asus P5N D Rs. 9850
asus p5k vm : 4600
Asus P5K PL E Rs. 5850
Asus P5K - WS Rs. 12400
Asus P5K Dlx Rs. 13450
Asus P5K64 Rs. 14000
Asus P5K3 DLX/WIFI Rs. 15500
Asus P5K Prem Rs. 14650
Asus P5EWS Rs. 17100
Asus Maximus Formula Rs. 15500
Asus P5E 3 Dlx wifi Rs. 22000
Asus Striker II Formula Rs. 19000
Asus Striker II Extreme Rs. 27,000
MSI P35 NEO-COMBO-F Rs. 5550
MSI P35 Neo2-FIR Rs. 5900
MSI P7NSLI PLATINUM Rs. 8200
MSI P35 PLATINUM Rs. 8400
MSI X48C PLATINUM Rs. 14675
MSI P7N DIAMOND Rs. 13800
MSI P45 Neo - F Rs. Rs. 5800
MSI P45 Platinum Rs. 10250
MSI P45 Zilent Rs. 11400
MSI Neo 3 P45 : Rs. 8000
Gigabyte GA-G31-S2L Rs. 2,150
Gigabyte 945GC Rs2240
Gigabyte 946 Rs2450
Gigabyte GA-73 Rs 4500
Gigabyte GA-EG43MS2H Rs6550
Gigabyte G45 Rs7550
biostar tpower i45 Rs. 7,800
Jetway 946GZM3 Rs2115
=
AMD boards
Asus M2V MX SE (VIA K8M890 + 8237S) Rs2050
Asus M2A MX (AMD690V + SB600) Rs2300
Asus M2AVM-HDMI (690G and SB600) Rs4275
Asus M2A - VM (AMD 690G and SB600) Rs3425
Asus M2N MX - SE + (NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430) Rs2350
Asus M2N - VM DVI (GeForce7050PV/nForce630a) Rs3175
Asus M2N - VM HDMI (GeForce7050PV/nForce630a) Rs3800
Asus M3N78-EH 8200 (chipset) Rs5450
Asus M3A-78EM Rs. 4650/-
Asus M3A78-EMH HDMI (780G/SB700) Rs5775
Asus M3A-H-HDMI (780G/SB700) Rs7400
Gigabyte GA-MA78GM-S2H Rs. 4650
Gigabyte 790gp-DS4H Rs. 8900
=
Hard drives
Seagate

Sata 2 80GB Rs1775
Sata 2 160GB Rs1975
Sata 2 250GB (8MB Buffer) Rs2300
Sata 2 320GB (16 MB Buffer) Rs2600
Sata 2 360GB(16 MB Buffer) Rs2650
Sata 2 400GB (16 MB Buffer) Rs2800
500GB 7200.11 16mb cache sata - Rs. 2900
500GB 7200.11 32mb cache sata- Rs. 3000
Sata 2 750GB (16MB Buffer) Rs5500
Sata 2 750 GB (32MB Buffer) Rs6500
Sata 2 1TB (32 MB Buffer) Rs 6800/-


IDE 80GB (7200 RPM) Rs1950
IDE 160 GB (7200 RPM) Rs2200
IDE 250 GB (7200 RPM) Rs2450

IDE 320 GB (7200 RPM) RS2900

Western Digital

Sata 2 80GB Rs1700
Sata 2 160GB Rs1850
Sata 2 250GB Rs. 2175/-
Sata 2 320GB (16 MB Buffer) Rs2600
Sata 2 500GB (16 MB Buffer) Rs2950
Sata 2 640GB (16 MB Buffer) Rs3600
Sata 2 750GB (16 MB Buffer) Rs5100
Sata 2 1TB (16 MB Buffer) Rs 6700/-
=
Rams
Transcend 1GB DDR2 667MHZ/800MHZ Rs750/Rs800
Kingston 1GB DDR2 667MHZ/800MHZ Rs800/Rs850
Transcend DDR 2 2 GB 800 Mhz Rs. 1750/-
Kingston DDR 2 256 MB 667 Mhz Rs. 400
Kingston DDR 2 512 MB 667 Mhz Rs. 625
Kingston DDR 2 1 GB 667 Mhz Rs. 1050
Kingston DDR 2 1 GB /800 Mhz Rs. 1175
OCZ- Value Series OCZ2V8001G DDR2 Dual Channel 800MHz DDR2 (1GB Stick) Rs. 1150
OCZ- Value Series OCZ2V8002G DDR2 Dual Channel 800MHz DDR2 (2GB Stick) Rs. 2450
OCZ- Value Series OCZ2V8002GK DDR2 Dual Channel 800MHz DDR2 (1GB x2 KIT) Rs. 2850
OCZ-OCZ2P800R22GK DDR 2 Platinum Revision - 800Mhz (1GB x 2 KIT) Rs. 2950
OCZ-OCZ2N800SR2GK DDR 2 SLI-Ready Edition - 800Mhz DDR2(1GB x 2 KIT) Rs. 3000
OCZ- OCZ2G8004GK DDR2 Dual Channel 800MHz DDR2 (2GB x2 KIT) Rs. 5375
OCZ-OCZ2N1066SR2GK DDR 2 SLI-Ready Edition - 1066Mhz DDR2 (1GB x 2 KIT) Rs. 4275
OCZ-OCZ2FX12000GK DDR 2 SLI-Ready Edition - 1200Mhz DDR2 (1GB x 2 KIT) Rs. 6550
G-Skill DDR 2 F2-6400CL5S-1GBNq 1GB 800Mhz Rs. 1400
G-Skill DDR 2 F2-6400CL5S-2GBPQ 2GB * 1 800Mhz Rs. 2100
G-Skill DDR 2 F2-6400CL5D-2GBNQ 2GB (1GB x 2) 800Mhz Rs. 2400
G-Skill DDR 2 F2-6400CL4D-2GBHK 2GB (1GB x 2) 800Mhz Rs. 3550
G-Skill DDR 2 F2-6400CL5D-4GBPQ 2GB (2GB x 2) 800Mhz Rs. 6250
G-Skill DDR 2 F2-6400PHU2-2GBHZ 2GB (1GB x 2) 800Mhz Rs. 7072
Corsair 1GB DDR2 667MHZ Rs 900
Corsair DDR 2 VS1GB667D2 (1 X 1GB DDR2 667Mhz) Rs. 1100
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-6400 (2 X 1GB DDR2 800MhZ C5) Rs. 2500
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-6400C4 (2 X 1GB DDR2 800MhZ C4) Rs. 3875
Corsair DDR 2 TWIN2X4096-6400C5 (2 X 2GB DDR2 800MhZ C5) Rs. 5500
Corsair DDR 2 TWIN2X4096-6400C5DHX(2 X 2GB DDR2 800MhZ C5) Rs. 6300
Corsair DDR 2 TWIN2X4096-6400C4DHX (2 X 2GB DDR2 800MhZ C4) Rs. 7050
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-6400C5DHX (2 X 1GB DDR2 800MhZ C5) Rs. 3875
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-6400C4DHX(2 X 1GB DDR2 800MhZ C4) Rs. 4700
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-8500C5D (2 X 1GB DDR2 1066MhZ) Rs. 5650
Corsair DDR 2 TWIN2X2048-8500C5DF (2 X 1GB DDR2 1066MhZ) Rs. 10300
=
Thermal compound:
ARCTIC COOLING MX-2 Thermal Compound Rs. 350
Arctic Silver 5 Thermal Compound Rs. 300
=
Heatsinks and other coolers:
Sunbeam Core Contact Freezer -- Rs. 2150
Thermalright Chipset Cooler HR-05 Sli Rs. 1120
Thermalright CPU Cooler Hr -01 X Rs. 3430
Thermalright CPU Cooler TRUE Black 120 Rs. 3500
Thermalright CPU Cooler Ultra 120 Extreme Rs. 2870
Thermalright Ultra-90-775 CPU Cooling Rs. 1480
Thermalright VGA Cooler Hr - 03 Rev. A Rs. 2185
Thermalright RAM Cooler Hr -07 Rs. 1030
=
Headset
Creative EP-630 Rs. 750
Razer Barracuda HP-1 m100 Black Rs. 7900
Sennheiser HD 515 Classic All-Rounder Rs. 6020
Sennheiser HD 555 Dynamic Headphones Rs. 7190
Sennheiser HD 595 Dynamic Headphones Rs. 12,000
Sennheiser HD 600 Audiophile-Quality Rs. 25000
Sennheiser HD 650 Audiophile Headphone Rs. 26990
Sennheiser HD201 Dynamic Headphones Rs. 1430
Sennheiser HD202 Dynamic Headphones Rs. 1800
=
Keyboards
Razer™ Tarantula Keyboard Rs. 6145
Microsoft Hyperesponse™ Gaming KEYBOARD RECLUSA Rs. 3180
KEYBOARD COMFORT CURVE 2000 BLACK Rs. 950
KEYBOARD ERGONOMIC NATURAL 4000 Rs. 2730
MICROSOFT KEYBOARD WIRED 500 BLACK Rs. 460
MICROSOFT KEYBOARD WIRED 500 White Rs. 390
=
MOUSE
LOGITECH Value Optical Mouse - Black Rs. 250
MICROSOFT MOUSE BASIC OPTICAL BLACK Rs. 350
Logitech mx518 1800dpi 1200
Logitech G5 Laser Mouse 2850/-
MOUSE HABU gaming innovator Razer® Rs. 3350
Razer™ DeathAdder Rs. 3400
Razer™ Krait Rs. 1900
=
cases
nzxt Alpha Black Rs. 3000
nzxt apollo black Rs. 4100
Antec 900: Rs. 7500
Cooler master cm690 Rs. 4100
cooler master elite 330 Rs. 1850/-
Zebronics Bijli+400W Rs. 1550
=
power supply

Cooler Master 500 W eXtreme Power Supply Rs. 2650
Cooler master 600w extreme Rs. 3000
cooler master 650w extreme Rs. 4990
cooler master 460w extreme Rs. 2100
Corsair hx620 Rs. 6550/-
Corsair tx650 Rs. 6300
Corsair vx450 Rs. 3200
Corsair tx750 Rs. 7050
Corsair 1000HX Rs. 12600
VIP 400W gold SMPS Temperature-controlled(labelled as fsp in brackets on the psu) (fsp OEM) Rs. 1450
PowerSafe SMPS 500W Silver SMPS Rs. 1750
FSP SAGA 400 watts ATX 12V V2.2 Rs. 2,000
FSP SAGA 350 watts ATX 12V V2.2 Rs. 1500
Seventeam 450 Watts ST-450BKP Rs. 2910
Seventeam 500 Watts ST-500BKP Rs. 3600
Seventeam 600 Watts ST-600EAD Rs. 6700
Tagan BZ500 Rs 5000
Tagan TG600-U33 Rs 5,500
Tagan BZ600 Rs 6,000
Tagan BZ700 Rs 7,100
TAGAN BZ800 Rs 8,000
Tagan BZ1100 Rs 14,400
Tagan BZ1300 Rs 16,400
=
Speakers
Speaker price list:
Altec Lansing
Bxr - 1121 Rs :1,500
VS - 2421 Rs :2,750
VS - 4121 Rs :3,200
VS - 3251 Rs :5,570
MX - 5021 Rs :6400

Creative
Gigaworks T20 (2.0) Rs :6,000
Gigaworks T40 (2.0) Rs :7,900
Gigaworks G500 (5.1) Rs :14,350
Gigaworks 750 Speaker Rs :27,675
Inspire T7900 (7.1) Rs :6,600
Inspire T6100 (5.1) Rs :3,885
Inspire T3100 (2.1) Rs :2,255
Inspire M2600 Speaker (2.1) Rs. 1600
Inspire M4500 Speaker (4.1) Rs :2,310
Inspire T3030 Speaker Rs :2,750.00
Inspire M5300 Speaker (5.1) Rs :3,255
Inspire T7900 Speaker (7.1) Rs :6,825
SBS A 30 Speaker Rs :415
SBS 245 Speaker (2.0) Rs :470
SBS A300 speaker Rs :1,320
SBS 370 Speaker (2.1) Rs :1,320
SBS A500 Speakers Rs :2,730
SBS 560 Speaker (5.1) Rs :2,730
Logitech
R-10, 2 piece MMS Rs :345
S-200, 2.1 MMS, 17 RMS Rs :1,075
R-20 ,2.1MMS Rs :1,095
M30 MM Speaker 2.1 Rs :1,405
X210 Speakers 2.1 Rs 1,430
G51 Gaming Speaker Rs 9,550
Logitech Z 2300 Speakers Rs7,420
Z 5500 Speaks Rs. 19,990 (Vashi plaza- thx to varunnagwekar)
===
Creative Sound Cards
SB (Sound Blaster) 5.1 Rs :880
SB 5.1 Active Sound card Rs :900
Sound Card Blaster Audigy Value Sound Card Rs 1,430
SB Audigy Value Rs1,485
SB Live 24 BIT External USB Sound card Rs2,730
SB X-Fi Surround (5.1) USB (External) Rs3,675
SB X- FI Xtreme Audio Sound Card with Headset HS350 Rs 4,200
X-MOD sound card Rs 4,200
SB X Fi-Xtreme Audio Rs 4,200
Creative SB X- Fi Xtreme Gamer Soundcard Rs5,500
Audigy 2 ZS Notebook Sound Card Rs5,775
SB X-Fi Xtreme Gamer Rs6,100
DDTS - 100 Rs. 7,875
SB X Fi Platinum Fatal 1 ty Champion Series Rs14,350
X-Fi Elite Pro Rs20,500
EMU 1616 SOUND CARD Rs. 25,625
Asus xonar DX Rs. 4,900
Asus Xonar D2X Rs. 9000
Asus HDAV 1.3 Rs. 12000

monitor prices
Samsung
Samsung 943BWX 19-inch widescreen LCD monitor(1440×900)–Rs.9,300
Samsung 2032MW 20-inch widescreen LCD monitor with TV functions(1680×1050)–Rs.12,400
Samsung 2043BWX 20-inch widescreen LCD monitor(1680×1050)–Rs.9,300
Samsung 2253BW 22-inch widescreen LCD monitor(1680×1050)–Rs.12,400
Samsung 225MW 22-inch widescreen LCD monitor with TV functions(1680×1050)–Rs.15,500
Samsung 226UX 22-inch widescreen LCD monitorwith USB support(1680×1050)–Rs.17,500
Samsung T200 20 inch widescreen LCD Rs. 13,700/-
Samsung T220 22-inch widescreen LCD monitor(1680×1050)(1920×1200 for T240)–Rs.15,500/-
Samsung 245B+ 24-inch widescreen LCD monitor(1920×1200) –Rs.16,000
Samsung 2493HM 24-inch widescreen LCD monitor(1920×1200) –Rs.18,900
Samsung 2693HM 25.5-inch widescreen LCD monitor(1920×1200) –Rs.35,000
Samsung 305T 30-inch widescreen LCDmonitor(2560×1600) –Rs.57,000

Viewsonic
Viewsonic VE510S 15 inch non-Widescreen LCD Monitor –Rs.7,100
Viewsonic VA1716W 17 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.7500
Viewsonic VA703B 17 inch non-Widescreen LCD Monitor –Rs.8,000
Viewsonic VA1912W 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.8,800
Viewsonic VA1912WB 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.9,000
Viewsonic VA903B 19 inch non-Widescreen LCD Monitor –Rs.9,100
viewsonic 1928 19 inch: Rs. 8400
Viewsonic VG1921WM 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.8,500
Viewsonic VX922 19 inch non-Widescreen LCD Monitor –Rs.10,400
Viewsonic VG1930WM 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.9,400
Viewsonic VG1932WM 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.9,900
Viewsonic VX1945WM 19 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.11,400
Viewsonic 2226W 20 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.12,100
Viewsonic 2030WM 20 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.14,400
Viewsonic 2235WM 22 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.11,950
Viewsonic 2245WM 22 inch Widescreen LCD Monitor –Rs.15,900

DELL
Dell SE178WFP 17-inch LCD Monitor -8400
Dell SE198WFP 19-inch LCD Monitor -9700
Dell SE2008WFP 20-inch LCD Monitor -14400
Dell SP2208WFP 22-inch LCD Monitor -16500
Dell 24-inch LCD Monitor -21000
Dell 1908WFP(UltraSharp) 19-inch Widescreen Flat Panel Monitor –12,807
Dell SE198WFP 19-inch Widescreen Flat Panel Monitor –9,700
Dell E198WFP 19-inch Widescreen Flat Panel Monitor –11,310
Dell UltraSharp™ 1908FP 19″ Flat Panel Monitor –15,375
Dell E207WFP 20″ Widescreen Flat Panel Monitor –12,492
Dell SP2008WFP 20″ Widescreen Flat Panel Monitor With Webcam –13,800

AOC
AOC 156 Sa 15 inch LCD Monitor –Rs.7,100
AOC 156 S 15 inch LCD Monitor –Rs.6,900
AOC 511 VWb 15 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.7,200
AOC 1619SW 16 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.6,900
AOC LM 725 17 inch LCD Monitor –Rs.8,200
AOC 177 Sa 17 inch LCD Monitor –Rs.8,500
AOC 716 SW 17 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.8,490
AOC 197 Va 19 inch LCD Monitor –Rs.10,100
AOC 913 FW 19 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.9,100
AOC 917 VW 19 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.8,100
AOC 2216 SW 22 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.12,200
AOC 210 V 22 inch LCD Monitor –Rs.14,800
AOC 2217 PWc 22 inch LCD Monitor Widescreen –Rs.15,400
AOC 416 V 24 inch LCD Monitor –Rs.21,200

Benq 22" T221W Rs. 10,600
Benq 19" E900Wa Rs. 8500/-
Benq 20" T201W Rs 10,500/-
Benq 24" G2400W /G2400WA Rs:21,250/-
Samsung T 220 : 15,700
===


External hard drives:
160GB passport - 3300
250GB passport - 4000
Transcend 250GB --> 4K
250GB seagate freeagent Go-4400
80GB Maxtor basics portable- 2400
120GB maxtor basics portable - 2650

Router and wifi adapter:
Linksys wrt54g2 Rs. 2300
Netgear ADSL Router Rs. 2700/-
PCI Card Netgear Rs. 850/-
Netgear wg111 adapter Rs. 1100

4 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

Recent Post

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை